starszy referent

Data dodania
27.04.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Instytut Historii
Termin składania ofert
14.05.2021
Opis

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)     Obsługa sekretarska i kancelaryjna Instytutu;

b)    Przygotowywanie spraw i kompletowanie dokumentacji objętej porządkiem obrad Rady naukowej Instytutu oraz przekazywanie informacji związanych ze sprawami będącymi przedmiotem obrad Rady naukowej Instytutu zainteresowanym osobom lub/i innym komórkom organizacyjnym;

c) Obsługa Rady Instytutu. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady naukowej Instytutu;

d) Obsługa kadrowa pracowników podległych Dyrektorowi Instytutu:

e) Ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich, badań lekarskich, delegacji;

f) Konkursy i awanse - wnioski na konkurs, komisja, zamieszczanie informacji o ogłoszeniu konkursu na wymaganych stronach;

g) Monitorowanie budżetu Instytutu;

h) Monitoring osiągnięć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;

i) Wsparcie dyrektora instytutu w przygotowaniu materiałów do ewaluacji osiągnięć w ramach dyscypliny.

 Niezbędne wymagania:

a) wykształcenie wyższe magisterskie;

b) preferowane wykształcenie w zakresie prawa, administracji lub zarządzania;

c) biegła umiejętność posługiwania się MS Office oraz Excel;

d) bardzo dobre zdolności organizacyjne i komunikacyjne;

e) wysoka kultura osobista;

f)  dobra organizacja pracy własnej.

 Dodatkowe wymagania:

a) doświadczenie w pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych;

b) mile widziana znajomość  j. angielskiego;

c) dyspozycyjność;

Wymagane dokumenty

a)    szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej);


b)    list motywacyjny;


c)    kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie;


d)    kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;


e)    oryginał kwestionariusza osobowego;


f)    inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w pokoju 036,  Budynek Nowej Humanistyki, poziom -1

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

 „dotyczy naboru na stanowisko starszy referent – Instytut Historii” w terminie do dnia 14.05.2021 r.

 Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)”

Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS