SPECJALISTA / REFERENT

Data dodania
16.05.2019
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Dział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert
30.05.2019
Opis
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • Realizacja wpływających do Sekcji wniosków o dokonanie zakupów zgodnie z obowiązującymi na Uczelni procedurami
 • Sporządzanie umów w oparciu o rozstrzygnięte procedury
 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji powierzonych postępowań  
 • Odpowiedzialność za realizację umów oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów dokonywanych  zakupów
 • Sprawdzanie prawidłowości dostaw  pod względem ilościowym, jakościowym i cenowym (opisywanie faktur zakupu) oraz realizacja reklamacji
 • Przygotowywanie rocznych, kwartalnych i  miesięcznych sprawozdań zrealizowanych zakupów
 • Sporządzanie rocznych planów zakupów  w zakresie powierzonych obszarów zakupowych

 

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe

min 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z zaopatrzeniem, dokonywaniem zakupów

 • umiejętności zawodowe: znajomość zagadnień związanych z zaopatrzeniem, zakupami w dużych jednostkach, umiejętność argumentowania i publicznego prezentowania swojego stanowiska, umiejętność redagowania pism urzędowych, biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Office, Excel, klienci poczty elektronicznej)
 • predyspozycje: obowiązkowość, odpowiedzialność, dobra organizacja czasu pracy, bardzo dobra komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

 

3. Dodatkowo preferowane:

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia procedur zakupowych do 30 tysięcy euro realizowane w jednostkach sektora finansów publicznych

 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:


a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),


b) list motywacyjny,


c) kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie,


d) kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,


e) oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony UMCS),


f) oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Miejsce składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać: UMCS w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu,  Sekretariat Z-cy Kanclerza  pok. Nr 910 (IX piętro) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Specjalista/ Samodzielny Referent w Sekcji Zaopatrzenia” lub drogą listowną w terminie do dnia

30 maja 2019 r  do godz. 10.00

Informujemy:

Oferty, które wpłyną po terminie, oferty niekompletne, oferty, które nie spełniają wymagań-  nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem jego oferty

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl

 

 

Załączniki

Oferty pracy na UMCS