Specjalista ds. technologii wspierających i dostępności cyfrowej

Data dodania
11.10.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Termin składania ofert
25.10.2021
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. technologii wspierających i dostępności cyfrowej

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Konsultacje i pomoc w zwiększaniu dostępności stron internetowych
i aplikacji mobilnych UMCS dla osób z niepełnosprawnościami;
2.    Pomoc w przygotowywaniu oświadczeń o dostępności dla jednostek UMCS;
3.    Digitalizacja materiałów edukacyjnych na potrzeby studentów
z niepełnosprawnościami UMCS;
4.    Zapewnienie płynnego przepływu informacji dla osób
z niepełnosprawnościami obsługiwanych przez Biuro, w tym obsługa strony www oraz mediów społecznościowych;
5.    Przygotowanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji jednostki;
6.    Prowadzenie zadań związanych z realizacją usług BONiWP na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
7.    Obsługę administracyjno-biurową w obszarze zadań BONiWP UMCS,
w tym udział w pracach Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
8.    Proponowanie przełożonym możliwych sposobów wydatkowania dotacji dla osób
z niepełnosprawnościami oraz dbałość o prawidłowe wydatkowanie;
9.    Przygotowywanie sprawozdań, zestawień, raportów na potrzeby Uczelni oraz podmiotów kontrolujących.
10.    Wsparcie obsługi aplikacji mobilnej;
11.    Opracowanie dostosowanych do potrzeb OzN regulaminów i procedur obowiązujących w Uczelni;
12.    Zamieszczaniem na stronie internetowej niezbędnych/ informacji/materiałów/poradników, a także odpowiedzialny będzie za zmiany techniczne;
13.    Wykonywanie innych poleceń Kierownika Biura oraz Dyrektora Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów związanych z zakresem obowiązków Biura.

 

Niezbędne wymagania:

1)     wykształcenie wyższe – preferowane kierunkowe informatyka; matematyka, technologie cyfrowe;

2)     bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz Office 365, znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

3)     znajomości Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

4)     znajomości WCAG 2.1 oraz Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. oraz umiejętność praktycznego wdrażania rozwiązań zgodnie z kryteriami sukcesu WCAG 2.1;

5)     umiejętność opisywania elementów graficznych strony internetowej
i mediów społecznościowych za pomocą tekstu alternatywnego;

6)     znajomość form dostępności treści (np. audiodeskrypcja, napisy rozszerzone, polski język migowy) i zasad ich tworzenia;

7)     umiejętność tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo;

8)     predyspozycje osobowości: systematyczność, wysoka kultura osobista, dążenie do samorozwoju, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

 

Wymagania dodatkowe – mile widziane:

1)    znajomości zagadnień związanych z kształceniem akademickim osób
z niepełnosprawnościami – mile widziana;

Wymagane dokumenty
  1. szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej);

  2. list motywacyjny;

  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej UMCS w zakładce „Pracownik”: 

 https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2018/0606/124022-kwestionariusz-rekrutacja.doc;


  1. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie;

  2. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

  3. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje lub umiejętności;

  4. oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Miejsce składania ofert

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawności
i Wsparcia Psychologicznego Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, DS. Helios,
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin p. nr 2 lub 9 lub przesyłać pocztą – nie później niż do dnia 25 października 2021 r.

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. technologii wspierających i dostępności cyfrowej

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty niespełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone
w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda,
w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oferty pracy na UMCS