Data dodania
24.05.2023
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Centrum Badań Naukowych UMCS
Termin składania ofert
21.06.2023
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy

specjalisty

w Centrum Badań Naukowych UMCS

 

1.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    współpraca z pracownikami UMCS w zakresie aplikowania o środki finansowe pochodzące z programów ministra właściwego ds. nauki skierowanymi do uczelni wyższych i naukowców na realizację i upowszechnianie badań naukowych;

b)    udział w pozyskiwaniu dotacji ministra właściwego ds. nauki na finansowanie badań naukowych np. utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych, zakup lub wytworzenie dużej infrastruktury badawczej, działalność upowszechniającą badania, wsparcie dla czasopism naukowych;

c)    nadzór administracyjno-finansowy nad realizacją projektów związanych z badaniami podstawowymi i upowszechnianiem badań naukowych finansowanych z funduszy pozyskanych od zewnętrznych instytucji krajowych oraz programów własnych;

d)    obsługa systemu SAP (Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Uczelnią) w zakresie prawidłowej realizacji i rozliczania projektów badawczych krajowych w UMCS;

e)    sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna w związku z realizowanymi projektami;

f)     aktywne zachęcanie pracowników Uczelni do aplikowania o środki finansowe na badania poprzez rozpowszechnianie informacji o źródłach finansowania oraz prowadzenie szkoleń wspierających prowadzenie i upowszechnianie badań podstawnych.

 

2.   Niezbędne wymagania:

a)    wykształcenie wyższe (preferowane administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość),

b)    co najmniej 3-letnie doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą dokumentów finansowych (preferowana obsługa administracyjno-finansowa projektów, dotacji, itp.),

c)    znajomość przepisów praw w zakresie finansowania nauki,

d)    umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietów biurowych,

e)    znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji projektowej,

f)     umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu,

 

3.   Dodatkowe wymagania:

a)    znajomość przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych,

b)    doświadczenie we współpracy ze środowiskiem naukowo-badawczym,

c)    umiejętności analityczne i syntetyczne,

d)    umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie,

e)    niekonfliktowość, wysoka kultura osobista,

f)     dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, odpowiedzialność,

g)    otwartość na nowe działania (obsługa nowych programów i projektów).

Wymagane dokumenty

4.   Wymagane dokumenty:


a)  szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),


b)  list motywacyjny,


c)  kopia dokumentów poświadczających wykształcenie,


d)  kopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,


e)  oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej UMCS),


f)  inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności oraz list rekomendacyjny,


g)  oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”


 

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy przesłać do Centrum Badań Naukowych UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, w zaklejonych kopertach z dopiskiemDotyczy naboru na stanowisko  specjalisty w Centrum Badań Naukowych UMCS" w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r. do godz. 1400 ; kontakt email: elwira.rycaj@umcs.pl.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl

 

 

 

Lublin, dnia 24 maja 2023 r.

Oferty pracy na UMCS