Data dodania
09.09.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Sekcja Ubezpieczeń Społecznych Centrum Kadrowo-Płacowego
Termin składania ofert
20.09.2021
Opis

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

specjalista w Sekcji Ubezpieczeń Społecznych Centrum Kadrowo-Płacowego

l.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    sporządzanie i ewidencja dokumentacji kadrowej oraz zapewnianie jej kompletności,

b)    rejestracja i aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym (SAP),

c)     zgłaszanie do ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej,  

     stażystów, doktorantów oraz członków rodzin,

d)    ścisła współpraca z ZUS,

e)     Współpraca z jednostkami Uniwersytetu w zakresie obsługi Szkół Doktorskich oraz Działem Obsługi  

     Studentów,

f)     monitoring stanu prawnego w obszarze ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, 

g)     inne zadania związane z funkcjonowaniem Sekcji Ubezpieczeń Społecznych i Centrum Kadrowo-

     Płacowego.

           

2.   Niezbędne wymagania:

a)     wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane administracyjne/prawnicze/ekonomiczne

b)   znajomość przepisów Kodeksu pracy i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych,

c)    biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych (MS Office, Excel),

d)   praktyczna znajomość przepisów ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego,

e)    znajomość programu „Płatnik”,

f)    biegłość w obsłudze programów MS Office,

g)    umiejętność tworzenia raportów i analizy danych,

h)   doświadczenie w pracy projektowej usprawniającej procesy HR,

i)     dyspozycyjność, mobilność oraz otwartość na zdobywanie wiedzy w zakresie powierzonych  obowiązków.

 

3.   Dodatkowe wymagania:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
c) umiejętność pracy w zespole, niekonfliktowość, wysoka kultura osobista,
d) dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, odpowiedzialność,
e) umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,
f) umiejętność pracy pod presją czasu,
g) otwartość na nowe działania (obsługa nowych programów i projektów).

h) mile widziana znajomość programu SAP w zakresie kadrowo-płacowym,

i)  mile widziana znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty

a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
b) list motywacyjny,
c) list rekomendacyjny,
d) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
e) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
f) oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata (dostępny na stronie internetowej UMCS),
g) inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
h) oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Miejsce składania ofert

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii UMCS (parter, Rektorat Uczelni), pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Sekcji Ubezpieczeń Społecznych Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS” w terminie do dnia
20 września 2021 r. do godz. 15°° (decyduje data wpływu dokumentów).

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania

Oferty niespełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Prorektor ds. Ogólnych UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to
z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować
się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl

Lublin, dnia 6 września 2021 r.

Oferty pracy na UMCS