Samodzielny Referent / Specjalista

Data dodania
04.02.2020
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS
Termin składania ofert
31.03.2020
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Samodzielnego Referenta/Specjalisty

w Centrum Współpracy Międzynarodowej

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w języku angielskim,

b)    prowadzenie spraw związanych z obsługą działań uniwersytetu w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym HR Excellence in Research: organizacja pracy w zakresie realizacji wytycznych wynikających ze Strategii HR Excellence in Research, proponowanie nowych rozwiązań, organizacja działań międzyjednostkowych w skali uniwersytetu,

c)    obsługa międzynarodowych projektów badawczych,

d)    monitoring działań Uniwersytetu w zakresie współpracy międzynarodowej badawczej,

e)    inne zadania związane z funkcjonowaniem Centrum Współpracy Międzynarodowej

 

2.   Niezbędne wymagania:

a) wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, administracja, zarządzanie),

b) biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych (MS Office, Excel) i Internetu,

c) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2),

d) dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,

e) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

e) umiejętności organizacyjne.

 

3.   Dodatkowe wymagania:

a) znajomość przepisów prawa, a w szczególności prawa o szkolnictwie wyższym i prawa pracy,

b) wysoka kultura osobista,

c) mile widziane doświadczenie w pracy na uczelni wyższej lub w administracji publicznej,

d) umiejętności analityczne i zarządzania danymi,

e) innowacyjność i otwartość na nowe działania,

f) umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty

4.   Wymagane dokumenty:


a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),


b) list motywacyjny,


c) list rekomendacyjny,


d) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,


e) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,


f) oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej UMCS),


g) inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


h) oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący  Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w pokoju 1207, budynek Rektoratu UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko Samodzielnego Referenta/ Specjalisty w Centrum Współpracy Międzynarodowej”  w terminie do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 1400 .

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych . Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

Oferty pracy na UMCS