Samodzielny referent lub specjalista ds. serwisu sieci IT

Data dodania
22.05.2023
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
LubMAN UMCS
Termin składania ofert
16.06.2023
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
Samodzielny referent lub specjalista ds. serwisu sieci IT
w LubMAN UMCS

1)     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)     Rozbudowa sieci oraz migracja jej elementów.

b)     Prowadzenie ewidencji zgłoszeń awarii obsługiwanej sieci komputerowej.

c)     Serwis sieci:

I)      diagnostyka

II)     naprawa

II)    konserwacja

IV)    wymiana elementów.

d)     Tworzenie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

e)     Inwentaryzacja sieci.

 

2)     Niezbędne wymagania:

a)     wykształcenie średnie lub wyższe,

b)     staż pracy:

I)      na stanowisko samodzielny referent:

- przy wykształceniu średnim co najmniej 4 lata stażu pracy, 

- przy wykształceniu wyższym co najmniej rok stażu pracy,

II)     na stanowisko specjalista:

- przy wykształceniu wyższym co najmniej 3 lata stażu pracy,

c)     znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows (Linux mile widziany),

d)     znajomość pakietu MS Office,

e)     znajomość zagadnień sieciowych TCP/IP w zakresie konfiguracji i diagnostyki połączenia sieciowego,

f)      zdolność do pracy z urządzeniami elektrycznymi i ręcznymi.

 

3)     Dodatkowe wymagania:

a)     umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

b)     znajomość języka angielskiego, pozwalającą na porozumiewanie się w stopniu komunikatywnym,

c)     umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowość, wysoka kultura osobista,

d)     dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, odpowiedzialność,

e)     umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,

f)      otwartość na nowe działania.

 

4)     Oferujemy:

a)     pracę w przyjaznym zespole,

b)     atrakcyjny pakiet socjalny, w tym dodatki finansowe,

c)     dużą samodzielność i niezależność,

d)     specjalistyczne szkolenia (wewnętrzne i zewnętrzne),

Wymagane dokumenty

a)     szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
b)     kopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
c)     kopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
d)     inne dodatkowe dokumenty (kopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
e)     oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”


 

Miejsce składania ofert

CV wraz z klauzulą informacyjną RODO należy przesłać na adres: biuro.lubman@umcs.pl w tytule emaila proszę wpisać „Konkurs na samodzielnego referenta  lub specjalistę ds. serwisu sieci IT w LubMAN UMCS." w terminie do dnia 16.06.2023 r.

Pozostałe wymagane dokumenty kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w momencie zakwalifikowania go do zatrudnienia. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym przez pracodawcę terminie będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko pracy.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda,
w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.

Oferty pracy na UMCS