referent/starszy referent ds. analiz jakości kształcenia

Data dodania
23.11.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Termin składania ofert
10.12.2021
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko:

referenta/starszego referenta ds. analiz jakości kształcenia w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    Obsługa Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (Ankiety, Sylabusy, APD itp.) – wsparcie dla nauczycieli akademickich i studentów w tym zakresie.

2)    Opracowywanie projektów badań ankietowych i narzędzi badawczych, prowadzenie badań i analiza wyników (dot. oceny zajęć dydaktycznych, ogólnej oceny jakości kształcenia itp.).

3)    Merytoryczne wsparcie jednostek organizacyjnych w przygotowaniu dokumentacji związanej z akredytacją krajową i międzynarodową.

4)    Organizacja i prowadzenie spotkań, szkoleń i konferencji poświęconych zagadnieniom jakości kształcenia.

5)    Prowadzenie działań promocyjnych w Uczelni nt. idei podnoszenia jakości kształcenia, promowanie prowadzonych badań itp.

6)    Prowadzenie i obsługa strony internetowej Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

7)    Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Jakości Kształcenia.

8)    Inne zadania zlecone przez Dyrektora Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów i Władze Uczelni.

Niezbędne wymagania:

1)    Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki społeczne (socjologia, ekonomia, psychologia).

2)    Dobra znajomość programu SPSS.

3)    Biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych (MS Office, Excel).

4)    Doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań ankietowych i umiejętność analizy wyników.

5)    Znajomość języka angielskiego (min. na poziomie B2).

6)    Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, rzetelność, samodzielność.

 Wymagania dodatkowe – mile widziane:

1)    Podstawowe umiejętności z zakresu grafiki komputerowej.

2)    Znajomość platform do pracy/kształcenia zdalnego – w szczególności MS Teams.

3)    Mile widziana znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego w szczególności zagadnień związanych z jakością kształcenia.

Wymagane dokumenty
  1. szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej);

  2. list motywacyjny;

  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej UMCS w zakładce „Pracownik”: 

 https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2018/0606/124022-kwestionariusz-rekrutacja.doc;


  1. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie;

  2. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

  3. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje lub umiejętności;

  4. oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 10 grudnia 2021 r. w Biurze ds. Analiz Jakości Kształcenia Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, w budynku Rektoratu pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, XI piętro, pok. 1114 z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko: referenta ds. jakości kształcenia”

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty niespełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS