Referent / Starszy Referent

Data dodania
24.05.2023
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Magazyn UMCS w Sekcji Zaopatrzenia Działu Zamówień Publicznych
Termin składania ofert
07.06.2023
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Referenta / Starszego Referenta

Magazynu UMCS w Sekcji Zaopatrzenia Działu Zamówień Publicznych

 

1.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie gospodarki magazynowej, a w szczególności:

  • bieżąca weryfikacja oraz utrzymywanie prawidłowego stanu magazynowego (zapasy magazynowe) oraz zapewnienie ciągłości dostaw,
  •  systematyczne sprawdzanie stanów magazynowych nadmiernych lub zaniżonych do faktycznych potrzeb i raportowanie w tym zakresie do Kierownika Sekcji,
  • przyjmowanie do magazynu (pod względem ilościowym i jakościowym na podstawie faktur) materiałów dostarczanych przez dostawców lub pracowników Sekcji Zaopatrzenia oraz opisywanie faktur,
  • tworzenie odpowiednich dokumentów magazynowych (PZ, MM, RW) i terminowe ich przekazywanie do właściwych jednostek Uczelni,
  • właściwe składowanie przyjętych materiałów, w tym zabezpieczenie przed kradzieżą, uszkodzeniami i zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • wydawanie materiałów osobom do tego upoważnionym, na podstawie odpowiednich dokumentów magazynowych,
  • prowadzenie ewidencji opakowań zwrotnych na kartotekach przeznaczonych do tego celu oraz terminowy ich zwrot do dostawców lub do innych instytucji wskazanych przez dostawcę,
  • przyjmowanie i realizacja reklamacji,
  • sporządzanie okresowych raportów dotyczących stanów magazynowych, wykazów materiałów niewykazujących ruchu oraz materiałów uszkodzonych lub zepsutych, sprawozdań z zakupów zrealizowanych oraz sporządzanie rocznych planów zakupów w oparciu o wielkość zakupów w roku minionym przy współpracy z poszczególnymi Jednostkami Uczelni,
  • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów związanych z gospodarką magazynową do chwili przekazania ich do archiwum Uczelni,

b)  realizacja zakupów w ramach zawartych umów przetargowych oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów,

c)  przekazywanie dokumentacji z magazynu do biura Sekcji Zaopatrzenia,

d)  wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z działalnością Magazynu i Sekcji Zaopatrzenia.

 

2.   Niezbędne wymagania:

a) wykształcenie wyższe,

b) doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z gospodarką magazynową, w szczególności w zakresie obsługi magazynu,

c) doświadczenie w zakresie obsługi programów magazynowych,

d) biegła obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office,

e) znajomość przepisów bhp i p.poż na stanowisku pracy,

f) rzetelność, odpowiedzialność,

g) dobra organizacja pracy własnej,

h) umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,

i) umiejętność pracy w zespole,

j) wysoka kultura osobista,

k) umiejętność pracy pod presją czasu.

 

3.   Dodatkowe wymagania:

a) mile widziana umiejętność w zakresie obsługi Systemu SAP w module gospodarki magazynowej,

b) mile widziana znajomość zasad wydatkowania środków publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) mile widziana znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty

4.   Wymagane dokumenty:


a)  szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),


b)  list motywacyjny,


c)   kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,


d)  kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,


e)  oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej UMCS),


f)  inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


g)  oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Zastępców Kanclerza, pok. 910. (IX piętro w bud. Rektoratu), Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Referent / Starszy Referent Magazynu UMCS w Sekcji Zaopatrzenia Działu Zamówień Publicznych lub drogą elektroniczną w formie plików pdf na adres e-mail: zastepcy.kanclerza@mail.umcs.pl w terminie do dnia 7 czerwca 2023 r. do godz. 1400 .

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty niespełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS.

 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl

 

 

 

Lublin, dnia 23 maja 2023 r.

 

 

Oferty pracy na UMCS