Data dodania
11.01.2019
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Kancelaria Uniwersytetu
Termin składania ofert
29.01.2019
Opis

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) praca kancelaryjna związana z przyjmowaniem korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz wysyłką poza Uczelnię

b) obsługa interesantów

c) obsługa pocztowa

 

Niezbędne wymagania:

a) posiadanie wykształcenia wyższego

b) posiadanie wiedzy z zakresu pracy biurowej i administracyjnej

c) umiejętność obsługi komputera  (MS Office, Excel) i innych urządzeń biurowych  takich jak fax, skaner, kserograf

d) posiadanie wiedzy z zakresu tematyki pocztowej, w tym prawa pocztowego i obsługi pocztowej

e) doświadczenie w pracy na pokrewnym  stanowisku lub takim samym

f)  dobra organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność

g) umiejętność pracy w zespole, niekonfliktowość

h) wysoka kultura osobista

i)   umiejętność pracy pod presją czasu

j)  otwartość na nowe działania

 

Dodatkowe wymagania:

a) znajomość struktury Uczelni oraz zasad jej funkcjonowania

b) mile widziana praktyczna znajomość j. angielskiego lub innego języka obcego

c) mile widziana znajomość programu  POCZTA 2000

 

Wymagane dokumenty

a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),


b) list motywacyjny,


c) kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie,


d) kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,


e) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej UMCS),


f)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, ukończone kursy  lub umiejętności.


g) oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”


 

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w:  Kancelarii Uniwersytetu, pl. M. C. Skłodowskiej 5,   Rektorat UMCS,

20­­­-031 Lublin w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko referenta w Kancelarii Uniwersytetu” w terminie do dnia 28.01.2019 do godz. 14.00

Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania  się z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS