profesor uczelni

Data dodania
10.05.2019
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Jednostka
Zakład Geologii i Gleboznawstwa na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Termin składania ofert
21.06.2019
Opis

PCB-1222A-21/2019

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Geologii i Gleboznawstwa

na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

 I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

-      posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk przyrodniczych albo w zakresie nauk ścisłych;

-      posiadanie co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w charakterze nauczyciela akademickiego na uniwersytecie poza granicami Polski;

-      posiadanie istotnego i udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie geografii fizycznej, geomorfologii
i geomorfologii eksperymentalnej, erozji gleb, sedymentologii, hydrologii, ekologii krajobrazu i geoturystyki (publikacje, organizacja i udział w konferencjach, udział w radach redakcyjnych);

-      udział w rozwoju kadry naukowej, a w szczególności: sprawowanie funkcji promotora w co najmniej jednym przewodzie doktorskim, lub sporządzenie co najmniej jednej recenzji w postępowaniu habilitacyjnym lub przewodzie doktorskim
lub recenzowanie co najmniej jednego wniosku o projekt finansowany przez NCN, NPRH, NCBiR albo inne instytucje centralne lub międzynarodowe lub recenzowanie co najmniej jednego artykułu z listy JCR lub ERIH lub monografii/książki naukowej;

-      posiadanie osiągnięć dydaktycznych, w tym promotorstwo prac dyplomowych, lub udział w opracowaniu programów kształcenia, albo opublikowanie podręcznika akademickiego;

-      wykazywanie starań o środki zewnętrzne na działalność naukowo-dydaktyczną, a w szczególności wnioskowanie lub realizacja przynajmniej jednego wniosku o sfinansowanie projektu badawczego skierowanego do NCN, NPRH lub NCBiR albo innych instytucji centralnych lub międzynarodowych;

-      aktywność organizacyjna w środowisku akademickim  obejmująca w szczególności: wykonywanie obowiązków organów jednoosobowych Uniwersytetu lub ich zastępców, lub członkostwo w Senacie Uniwersytetu, lub wykonywanie obowiązków dyrektora względnie kierownika jednostki wewnątrzwydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, lub udział w komitetach organizacyjnych konferencji, lub udział we władzach towarzystw naukowych;

-      biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 WARUNKI ZATRUDNIENIA:

-      zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty

-      podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


-      dokument poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora;


-      kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


-      wykaz publikacji naukowych;


-      wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych;


-      oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);


-      oświadczenie, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;


-   oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób   fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej /pok. 10D/

al. Kraśnicka 2 d,  20- 718 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 21 czerwca 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 września 2019 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda,
w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS