profesor uczelni

Data dodania
17.02.2022
Rodzaj stanowiska
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Jednostka
Katedra Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa
Termin składania ofert
10.06.2022
Opis

PCB-1222A-7/2022

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

- absolwent anglojęzycznej uczelni zagranicznej ze stopniem  doktora takiej uczelni w zakresie nauk o polityce;

- posiadanie znaczących osiągnięć naukowych i legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym w zakresie nauk o polityce ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych stosunków międzynarodowych, ich teorii i metodologii lub bezpieczeństwa międzynarodowego;

- posiadanie doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego na uczelni wyższej w charakterze native speaker w języku angielskim lub posiadającego biegłą znajomość tego języka;

- posiadanie doświadczenia w realizacji projektów badawczych potwierdzonego uzyskanymi grantami;

- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. (z możliwością przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony na zasadach określonych w Statucie UMCS) w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


- odpis dyplomu doktora;


- kwestionariusz osobowy oraz życiorys;


- wykaz publikacji naukowych;


- wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;


- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j.Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);


- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym  miejscem pracy;


- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);


- referencje, opinia o predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej.

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Instytut Nauk o Polityce i Administracji pok. A.4.40

ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 czerwca 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 czerwca 2022 r

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo o przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS