INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża konstrukcyjno-budowlana

Data dodania
14.11.2023
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Dział Inwestycji i Remontów
Termin składania ofert
30.11.2023
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ogłasza nabór na stanowiska pracy

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
(branża konstrukcyjno-budowlana )

 

1.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku dla obu stanowisk:

 

 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i przygotowaniem zadań inwestycji i remontów Uczelni w tym w Systemie SAP
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań inwestycji i remontów Uczelni w tym w Systemie SAP
 • przygotowanie zleceń i umów związanych z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz realizacją robót budowlanych,
 • przygotowanie niezbędnych materiałów do przetargów w celu pozyskania wykonawców i uczestniczenie w przetargach,
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez:

1)      reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2)      sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych

robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego, dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych;

3)      sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4)      potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie

rozliczeń budowy.

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą inwestycji i remontów Uczelni w okresie gwarancji i rękojmi,
 • obsługa dokumentów finansowych

 

2.       Niezbędne wymagania dla:

 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
(branża konstrukcyjno-budowlana )

 

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej
 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • staż pracy minimum 6 lat, w tym 3 lata po uzyskaniu uprawnień budowlanych,
 • praktyka zawodowa na budowie ( min. 5 lat),
 • znajomość obsługi komputera (MS Office, Norma),
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

3.       Dodatkowe wymagania:

 

 • mile widziana znajomość przepisów prawa, w tym prawa budowlanego o szkolnictwie wyższym, podstawy Prawa zamówień Publicznych
 • umiejętność pracy w zespole, niekonfliktowość, wysoka kultura osobista,
 • dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, odpowiedzialność,
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • otwartość na nowe działania (obsługa nowych programów i projektów).
Wymagane dokumenty
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

 • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

 • odpis (kserokopia) uprawnień budowlanych

 • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej UMCS),

 • list motywacyjny

 • list rekomendacyjny (mile widziany),

 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 • inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

 • oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Zastępcy Kanclerza ds. techniczno-majątkowych pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 910. (IX piętro w bud. Rektoratu) bądź e-mailową na adres:zastepcy.kanclerza@mail.umcs.pl bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno -budowlanej w Dziale Inwestycji i Remontów UMCS”; w terminie do dnia  30.11.2023 r. do godz. 14.00. 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS