Inspektor nadzoru budowlanego w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Data dodania
19.02.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Dział Eksploatacji
Termin składania ofert
08.03.2021
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
Inspektor nadzoru budowlanego w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w Dziale Eksploatacji UMCS


1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a.    Przygotowanie do realizacji, prowadzenie nadzoru technicznego, rozliczenie powierzonych robót budowlanych i usług branży elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach infrastruktury Uczelni.
b.    Przygotowywanie dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w przetargach na
c.    roboty i usługi w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
d.    Nadzór merytoryczny nad realizacją obowiązujących umów związanych z dostawą energii elektrycznej w obiektach Uczelni
e.    Merytoryczna kontrola faktur za energię elektryczną wykorzystaną w obiektach Uczelni.
f.    Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w obiektach Uczelni.
g.    Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z umowami i zleceniami wynikającymi ze swoich obowiązków.
h.    Opracowywanie planów finansowych zabezpieczających wydatki związane z powierzonymi zadaniami.
i.    Współpraca z Zespołem Instalacji Elektrycznych w zakresie utrzymania stacji Trafo i rozdzielni głównych.
j.    Rozliczanie faktur w systemach informatycznych.
k.    Prowadzenie rejestru realizowanych umów i kosztów.
l.    Współpraca przy sporządzaniu zestawień, sprawozdań na potrzeby władz Uczelni, innych jednostek organizacyjnych oraz instytucji zewnętrznych.
m.    Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień  kierowanych drogą elektroniczną telefonicznie lub w formie  pisemnej.
n.    Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji  dla potrzeb jednostek kontrolujących.
o.    Przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.

2.   Niezbędne wymagania:
a.    wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne o kierunku elektrycznym
b.    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
c.    doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego jako inspektor nadzoru  budowlanego (branża elektryczna) kierownik robót elektrycznych lub nadzór w utrzymaniu ruchu.
d.    umiejętność pracy w zespole, działanie pod presją czasu, kultura osobista.


3.   Dodatkowe wymagania:
e.    Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843),
f.    Umiejętność obsługi komputera
g.    Znajomość zagadnień dot. Utrzymania infrastruktury
h.    bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
i.    Mile widziane doświadczenie w pracy na systemach SAP lub ORACLE

Wymagane dokumenty

a)   szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
b)   list motywacyjny,
c)   list rekomendacyjny,
d)   kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
e)   kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
f)    oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej UMCS),
g)   inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
h)   oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Rektoracie pok. 910 tel. 0-81 537-53-07, 20-031 Lublin , Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Inspektor nadzoru budowlanego w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w Dziale Eksploatacji UMCS”  w terminie do dnia 08.03.2021 r.  do godz. 13:30 .

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.
Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS/ lub Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej/ lub Prorektor ds. Ogólnych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.  
Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .
Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl
Lublin, dnia 18.02.2021 r.

Oferty pracy na UMCS