Główny Specjalista – Dyrektor Centrum

Data dodania
16.09.2020
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Centrum Badań Naukowych
Termin składania ofert
28.09.2020
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
Głównego Specjalisty – Dyrektora Centrum
w Centrum Badań Naukowych

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    kierowanie i koordynowanie działań przypisanych Centrum Badań Naukowych, w tym:
- procesu obsługi badań naukowych,
- procesu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój Uniwersytetu, badania naukowe i dydaktykę,
- nawiązywanie współpracy między jednostkami i pracownikami Uniwersytetu a firmami i instytucjami zaangażowanymi w projekty badawcze,
b)    nadzór nad przygotowaniem, prowadzeniem i zarządzaniem projektami w ramach funduszy zewnętrznych,
c)    nadzór nad kadrą zatrudnioną w Centrum,
d)    nadzór nad weryfikacją merytoryczną i finansową dokumentów finansowych,
e)    współpraca z instytucjami pośredniczącymi i finansującymi projekty,
f)    kontrola prawidłowości działań zgodnie z wnioskami projektowymi,
g)    przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych, regulaminów, sprawozdań i analiz dotyczących, zakresu działania Centrum Badań Naukowych.
h)    inne zadania związane z funkcjonowaniem Centrum Badań Naukowych.

2.   Niezbędne wymagania:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) wykształcenie w zakresie zarządzania projektami min. 3 lat,
c) doświadczenie w zarządzaniu i koordynowaniu projektami min. 5 lat,
d) doświadczenie w kontaktach z instytucjami pośredniczącymi i wdrażającymi projekty,
e) doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji wykonawczej projektów, personelu wykonawczego
i merytorycznego,
f) doświadczenie w sporządzaniu analiz, raportów, sprawozdań związanych z prowadzeniem projektów
g) doświadczenie w kontrolowaniu projektów finansowanych ze środków UE,
    h) znajomość przepisów o finansach publicznych,
i) biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych (MS Office, Excel) i Internetu,
i) biegła znajomość języków obcych w mowie i piśmie (preferowane: angielski, francuski, hiszpański),
j) dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
k) wysokie umiejętności interpersonalne, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
l) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
ł) umiejętności organizacyjne.

3.   Dodatkowe wymagania:
a) znajomość przepisów prawa, a w szczególności prawa o szkolnictwie wyższym, prawa pracy,
b) wiedza z zakresu realizacji projektów,
c) bardzo dobra znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach,
d) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,
e) wysoka kultura osobista,
f) mile widziane doświadczenie w pracy na uczelni wyższej lub w administracji publicznej,
g) umiejętności analityczne i zarządzania danymi,
h) innowacyjność i otwartość na nowe działania,
i) umiejętność pracy pod presją czasu,
j) umiejętność pracy zespołowej,
k) koncyliacyjne podejście do rozwiązania problemu.
 4. Oferujemy
a) stabilne warunki zatrudnienia;
b) bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do ubezpieczenia, dofinansowanie do  
wypoczynku, świadczenia dla dzieci, pożyczki mieszkaniowe itp.);
c) możliwość rozwoju (szkolenia i dofinansowanie do podwyższania kwalifikacji zawodowych);
d) ciekawą i pełną wyzwań pracę w zaangażowanym zespole;
e) przyjazne środowisko pracy.

Wymagane dokumenty

a)    szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
b)    list motywacyjny,
c)    list rekomendacyjny,
d)    kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
e)    kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
f)    oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej UMCS),
g)    inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
h)    oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii UMCS, budynek Rektoratu UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko Głównego Specjalisty – Dyrektora Centrum w Centrum Badań Naukowych” w terminie do dnia 28 września 2020 r.
do godz. 1200.
Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.
Oferty niespełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję
o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.  Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych
w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów. Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa,
nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS,
jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl


Oferty pracy na UMCS