Data dodania
14.07.2020
Rodzaj stanowiska
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Jednostka
Katedra Biochemii i Biotechnologii, w Instytucie Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
Termin składania ofert
15.08.2020
Opis

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Biochemii i Biotechnologii, w Instytucie Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

- posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk biologicznych;

- umiejętność pracy w zespole;

- predyspozycje do pracy badawczo-dydaktycznej, potwierdzone stosowną opinią samodzielnego pracownika 

  badawczo - dydaktycznego;

- posiadanie dorobku naukowego, dotyczącego zagadnień z biochemii i biotechnologii - wymagane autorstwo publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych (w tym publikacje z listy filadelfijskiej);

- doświadczenie w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne;

- posiadanie praktycznej znajomości metod stosowanych w badaniach biologicznych, szczególnie metod związanychz prowadzeniem hodowli mikroorganizmów, oczyszczaniem związków z tych hodowli oraz charakterystyką podstawowych właściwości tych związków;

- posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym w zakresie biochemii;

- dobra znajomość komputerowych programów graficznych i statystycznych wykorzystywanych w analizie wyników eksperymentalnych oraz programów niezbędnych do redagowania prac naukowo-badawczych;

- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, oraz umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty

  II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:


- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


- dyplom albo inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra;


- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


- wykaz publikacji naukowych;


- wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;


- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);


- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;


- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);


- referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczo - dydaktycznej.


 

Miejsce składania ofert

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii

ul. Akademicka 19; 20-033 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 25 września 2020 r.

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmie Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygania.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda,
w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

 

 

Lublin, dnia 13 lipca 2020 r.

Oferty pracy na UMCS