Data dodania
09.07.2019
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Jednostka
Zakład Wirusologii i Immunologii w Instytucie Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
Termin składania ofert
16.08.2019
Opis

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Wirusologii i Immunologii
w Instytucie Mikrobiologii i Biotechnologii
na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

 

      I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra biotechnologii;
 • udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim;
 • umiejętność pracy w zespole oraz gotowość do angażowania się w działalność na rzecz Wydziału i Uniwersytetu;
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny;
 • posiadanie wiedzy i praktycznej znajomości technik stosowanych w badaniach z zakresu biotechnologii, biochemii, immunologii i wirusologii, a zwłaszcza:

- metodyki hodowli komórkowych w formie klasycznej i przestrzennej,

- mikroskopii fluorescencyjnej i światła przechodzącego,

- metodyki namnażania wirusów in vitro i in vivo,

- jakościowej i ilościowej analizy białek (Western Blotting, ELISA),

- jakościowej i ilościowej analizy aktywności proteolitycznej białek (zymografia, aktywność fibrynolityczna),

- analizy aktywności cytotoksycznej związków, ich zdolności do indukowania różnych rodzajów śmierci komórki       oraz wpływu na proliferację, migrację i inwazyjność komórek nowotworowych,

- umiejętności pracy z cytometrem przepływowym na poziomie podstawowym,

- znajomość podstawowych metod wykorzystywanych w badaniach immunologicznych i wirusologicznych

- posiadanie wiedzy i praktycznej umiejętności oraz doświadczenia w obsłudze specjalistycznej aparatury badawczej, wykorzystywanej w badaniach prowadzonych na hodowlach komórkowych in vitro oraz analizy białek,

 • umiejętność opracowywania wyników badań, statystycznej analizy i przygotowywania prezentacji, komunikatów konferencyjnych, projektów badawczych i redagowania prac naukowo-badawczych z wykorzystaniem właściwych programów komputerowych;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami;
 • opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej, naukowej i pracy zespołowej.
Wymagane dokumenty

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:


 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

 • dyplom magistra;

 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

 • wykaz publikacji naukowych;

 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;

 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668.);

 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony  osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych osobowych);

 • opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej, naukowej i pracy zespołowej.

  III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:
  - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2019 r. do dnia
  30 września 2021 r.
  w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.


Miejsce składania ofert

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii, pokój 59B

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 16 sierpnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 25 września 2019 r.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda,
w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

 Lublin, dnia 4 lipca 2019 r.

 

                                                                                                                                PROREKTOR

 

 

                                                                                                              dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

Oferty pracy na UMCS