Data dodania
19.06.2019
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Jednostka
Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii
Termin składania ofert
26.07.2019
Opis

PCB-1222A-41/2019

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Ogólnej

w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce
z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

- posiadanie tytułu zawodowego magistra psychologii;

- otwarty przewód doktorski w zakresie psychologii;

- predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone opinią opiekuna naukowego;

- co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

- posiadanie dorobku naukowego w zakresie psychologii, w szczególności publikacji w recenzowanych i punktowanych czasopismach naukowych;

- zainteresowania naukowe dotyczące psychologii ogólnej, metod diagnozy psychologicznej oraz historii psychologii;

- udokumentowany udział w pracach studenckich kół naukowych lub innych organizacji studenckich oraz doświadczenie w organizacji wydarzeń o charakterze naukowym;

- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

- znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dla studentów w programie ERASMUS.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2019 r. do dnia
   30 września 2020
r., w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


- odpis albo uwierzytelniona kopia dyplomu magistra;


- dokument potwierdzający otwarcie przewodu doktorskiego;


- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


- wykaz publikacji naukowych;


- informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;


- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);


- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;


- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);


- opinię opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Instytut Psychologii, pok. 63

Plac Litewski 5, 20-080 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 26  lipca 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 września 2019 r.

 

 

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda,
w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

Oferty pracy na UMCS