Data dodania
06.06.2019
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Jednostka
Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych
Termin składania ofert
05.07.2019
Opis

PCB-1222A-30/2019

REKTOR

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Finansów Podmiotów Gospodarczych
na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. (ze zm.)

 

Kryteria kwalifikacyjne konkursu:
•    posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych,
•    predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone opinią opiekuna naukowego,
•    doświadczenie dydaktyczne w zakresie realizacji przedmiotów z zakresu finansów przedsiębiorstw,
•    posiadanie umiejętności w zakresie poszukiwania i rozwijania nowych problemów badawczych,
•    udokumentowany dorobek badawczy w zakresie dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse,
•    doświadczenie w zakresie prezentacji wyników badań naukowych,
•    praktyczna znajomość programów komputerowych przydatnych w opracowaniu wyników badań oraz redakcji prac naukowo-badawczych,
•    biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego i angielskiego.

Warunki zatrudnienia:
•    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Kryteria kwalifikacyjne konkursu:

·         posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych,

·         predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone opinią opiekuna naukowego,

·         doświadczenie dydaktyczne w zakresie realizacji przedmiotów z zakresu finansów przedsiębiorstw,

·         posiadanie umiejętności w zakresie poszukiwania i rozwijania nowych problemów badawczych,

·         udokumentowany dorobek badawczy w zakresie dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse,

·         doświadczenie w zakresie prezentacji wyników badań naukowych,

·         praktyczna znajomość programów komputerowych przydatnych w opracowaniu wyników badań oraz redakcji prac naukowo-badawczych,

biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego i angielskiego

Wymagane dokumenty

•    podanie skierowane do JM Rektora,
•    odpis dyplomu doktora,
•    kwestionariusz osobowy,
•    życiorys albo CV,
•    opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
•    informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
•    wykaz publikacji,
•    oświadczenie o spełnieniu wymogów zawartych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
•    oświadczenie, że UMCS będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,
•    oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych).

Miejsce składania ofert

Zgłoszenie do konkursu należy złożyć pod adresem:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sekretariat Wydziału Ekonomicznego (p. 302)
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Termin składania dokumentów upływa w dniu 5 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu dokumentów)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 lipca 2019 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.
Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.  
Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .
Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl


Oferty pracy na UMCS