Data dodania
06.12.2018
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Jednostka
Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii
Termin składania ofert
10.01.2019
Opis

PCB-1222A-174/2018

 R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii
w Instytucie Biologii i Biochemii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

 

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

- posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina biologia;

- udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim;

- umiejętność pracy w zespole oraz gotowość do angażowania się w działalność na rzecz Wydziału i Uniwersytetu;
- udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny;

- posiadanie wiedzy i praktycznej znajomości technik stosowanych w badaniach z zakresu biotechnologii i biochemii, a zwłaszcza: 

  metodyki hodowli komórkowych, mikroskopii fluorescencyjnej, elektronowej mikroskopii skaningowej i transmisyjnej, preparatyki liposomów, absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR), elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), analizy toksyczności związków o potencjale przeciwnowotworowym, umiejętności pracy z  komórkami nowotworowymi i prawidłowymi;

- posiadanie wiedzy, praktycznej umiejętności oraz doświadczenia w obsłudze specjalistycznej aparatury badawczej,wykorzystywanej  w badaniach interakcji związków naturalnych z błonami komórkowymi (FTIR, NMR, EPR);

   - umiejętność opracowywania wyników badań, statystycznej analizy i przygotowywania prezentacji, komunikatów konferencyjnych, projektów badawczych i redagowania prac naukowo-badawczych z wykorzystaniem programów komputerowych np. Word, Excel, Power Point, Corel Draw;

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami;
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami;

- predyspozycje do pracy w charakterze  nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


- uwierzytelniona kopia albo odpis dyplomu magistra;


- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


- wykaz publikacji naukowych;


- wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;


- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668);


- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)    rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);


- opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy w charakterze  nauczyciela akademickiego.

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii, pokój 59B

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 10 stycznia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 18 stycznia 2019 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS