Data dodania
15.11.2022
Rodzaj stanowiska
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Jednostka
Katedra Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UMCS
Termin składania ofert
16.12.2022
Opis

PCB-1222A-73/2022

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Tekstologii i Gramatyki  Języka Polskiego w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

   posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie językoznawstwa;
-    znaczący dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny w zakresie językoznawstwa polskiego, lingwistyki kulturowej i aksjolingwistyki (w tym publikacje w czasopismach naukowych i prestiżowych tomach monograficznych);
-    predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;
-    praktyczne umiejętności edytorskie, dobra znajomość obsługi komputera i programów do odczytywania zasobów bibliotek cyfrowych;
-    biegła znajomość języka obcego (zachodnioeuropejskiego lub słowiańskiego).

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia
30 września 2024 r.
w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty

-        podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
-        odpis dyplomu magistra i doktora;
-        kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
-        wykaz publikacji naukowych;
-        wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
-        oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t. j.Dz. U. z 2022 r. poz. 574);
-        oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym  miejscem pracy;
-        oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
-        referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Filologiczny (pok. 205)

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 16 grudnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 20 grudnia 2022 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS