Data dodania
07.07.2022
Rodzaj stanowiska
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Jednostka
Katedra Biologii Molekularnej, Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii
Termin składania ofert
09.09.2022
Opis

PCB-1222A-29/2022

R E K T O R
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Biologii Molekularnej, Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm. ) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

-         posiadanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych;
-         predyspozycje do pracy badawczo-dydaktycznej, potwierdzone stosowną opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;
-         posiadanie wiedzy, praktycznych umiejętności, doświadczenia w zakresie szeroko pojętej biologii molekularnej i biochemii w tym posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie: manipulacji materiałem genetycznym oraz w pracy z materiałem zawierającym białka (analiza elektroforetyczna DNA i białek, oraz analiza western blotting);
-         posiadanie wiedzy, praktycznych umiejętności, doświadczenia w zakresie biologii komórki, w tym prowadzenie hodowli komórkowych in vitro, oraz doświadczenie w analizach z wykorzystaniem mikroskopii;
-         posiadanie dorobku naukowego dotyczącego zagadnień związanych z biologią molekularną, biochemią czy biologią komórki;
-         znajomość komputerowych programów graficznych wykorzystywanych w analizie wyników eksperymentalnych oraz programów niezbędnych do redagowania prac naukowo-badawczych;
-         znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim;
-         umiejętność pracy w zespole.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2024 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Wymagane dokumenty

-         podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
-         dyplom albo inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra;
-         kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
-         wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
-         oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);
-         oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
-         oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
-         referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczo – dydaktycznej.

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii /pok. 59B/

ul. Akademicka 19; 20-033 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 9 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 września 2022 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmie Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygania.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP   oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS