Data dodania
08.10.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko badawcze
Jednostka
Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Termin składania ofert
10.11.2021
Opis

PCB-1222A-  102 /2021/NAWA 7

 

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS do realizacji projektu badawczego pn.: „Poszukiwanie przeszłości: Polityka historyczna w Zjednoczonej Europie i otoczeniu (aktorzy, działania, skutki / koniec lat 80-tych – 2020)” realizowanego w ramach  programu „Profesura Gościnna Nawa” pod kierownictwem dr hab. Gueorgui Kassianov.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

-   posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego;

-   kierowanie bądź realizacja projektu badawczego finansowanego przez instytucje zewnętrzne lub posiadanie szczególnych osiągnięć naukowych;

-   zainteresowania badawcze w dyscyplinie nauki o polityce i administracji z preferencją dla tematyki stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej;

-   bardzo dobra/biegła znajomość języka angielskiego;

-   umiejętność prezentowania wyników badań;

-   wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;

-   w dniu rozpoczęcia zatrudnienia kandydat powinien posiadać status doktoranta (student PhD).

 

II. OBOWIĄZKI W PROJEKCIE:

-   prowadzenie pracy badawczej wynikającej z celów projektu;

-   publikacja artykułów naukowych stanowiących efekt pracy w projekcie;

-   prezentowanie wyników badań w ramach konferencji lub warsztatów;

-   wsparcie działań administracyjnych związanych z realizowanym projektem;

-   współpraca w zakresie tworzenia wniosków grantowych oraz procesu ich składania w konkursach o granty badawcze polskie i międzynarodowe.

Wymagane dokumenty

III. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:


-   podanie skierowane do J.M. Rektora UMCS;


-   odpis bądź poświadczona kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra;


-   kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


-   wykaz publikacji naukowych, osiągnięć naukowych i organizacyjnych;


-   oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);


-   oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).


 


IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA i WYNAGRODZENIA:


-   zatrudnienie w celu realizacji grantu badawczego „Profesura Gościnna Nawa” w ramach projektu pn.: „Poszukiwanie przeszłości: Polityka historyczna w Zjednoczonej Europie i otoczeniu (aktorzy, działania, skutki/koniec lat 80-tych - 2020)” na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. lub w przypadku powierzenia pracy osobie już zatrudnionej w UMCS: wynagrodzenie w formie dodatku projektowego zgodnie z § 33 Regulaminu Wynagradzania w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  wprowadzonego zarządzeniem nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 marca 2020 r. w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;

Miejsce składania ofert

V. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko w projekcie NAWA”.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 listopada 2021 r. do godziny 15.15.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 16 listopada 2021 r.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

Lublin, dnia  5 października  2021 r.

 

P R O R E K T O R

 

 

prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki

 

Oferty pracy na UMCS