Data dodania
10.02.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko badawcze
Jednostka
Katedra Fizyki Teoretycznej w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Termin składania ofert
26.03.2021
Opis

PCB-1222A- 6 /2021

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych
w Katedrze Fizyki Teoretycznej w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)
oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

  KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

-   posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne uzyskanego w jednostce innej niż Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie przy czym okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy; dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet - 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny;

-   posiadanie wyróżniających się osiągnięć naukowych oraz doświadczenia w pozyskiwaniu i kierowaniu bądź realizacji projektów badawczych;

-   udokumentowany dorobek naukowy w obszarze symulacji numerycznych plazmy;

-   znajomość metod analizy danych i ich wizualizacji;

-   bardzo dobra/biegła znajomość języka angielskiego;

-   umiejętność prezentowania wyników badań;

-   wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

-   zatrudnienie w ramach grantu badawczego na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2023 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

-   w okresie pobierania wynagrodzenia w ramach nawiązanego stosunku pracy nie można pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy w tym również pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-   w okresie zatrudnienia w UMCS w ramach projektu badawczego (i pobierania wynagrodzenia w ramach nawiązanego stosunku pracy) nie można pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Wymagane dokumenty

-   podanie skierowane do J.M. Rektora UMCS;


-   odpis bądź poświadczona kopia dyplomu doktora, albo uchwała o nadaniu stopnia doktora, albo inny dokument stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;


-   kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


-   wykaz publikacji naukowych oraz wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych;


-   oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku zatrudnienia;


-   opinia osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o dorobku naukowym w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych;


-   oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);


-   oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Prof. dr hab. Krzysztof Murawski

Katedra Fizyki Teoretycznej

Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko adiunkta badawczego UMCS - OPUS 19”.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 26 marca 2021 r. do godziny 15.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

Lublin, dnia 9 lutego 2021 r.

 

Oferty pracy na UMCS