Data dodania
11.01.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Jednostka
Katedrze Systemów Inteligentnych w Instytucie Informatyki
Termin składania ofert
15.03.2021
Opis

PCB- 1222A-118/2020

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Systemów Inteligentnych w Instytucie Informatyki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

-         posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w zakresie informatyki albo informatyki technicznej
i telekomunikacji;

-         posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dotyczących sztucznej inteligencji obliczeniowej i systemów ekspertowych;

-         posiadanie doświadczenia w tworzeniu materiałów dydaktycznych, takich jak skrypty, podręczniki akademickie itp.;

-         prowadzenie badań naukowych w dziedzinie sztucznej inteligencji i obszarach pokrewnych;

-         posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego, w tym prace znajdujące się w bazie JCR;

-         posiadanie doświadczenia organizacyjnego i legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;

-         bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

-         zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 kwietnia 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Wymagane dokumenty

-         podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


-         odpis dyplomu doktora;


-         kwestionariusz osobowy oraz życiorys lub CV;


-         wykaz publikacji naukowych;


-         wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;


-         oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);


-         oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;


-         oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);


-         referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Sekretariat Instytutu Informatyki
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki /pok.426;427/

ul. Akademicka 9, 20-033 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 marca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 18 marca 2021 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS