Data dodania
19.11.2019
Rodzaj stanowiska
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Jednostka
Laboratorium Analityczne w Instytucie Nauk Chemicznych
Termin składania ofert
18.12.2019
Opis

PCB-1222A-91/2019

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

w Laboratorium Analitycznym w Instytucie Nauk Chemicznych na Wydziale Chemii UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

-   posiadanie co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne,

-   udokumentowany znaczący dorobek naukowy z zakresu nauk chemicznych,

-   posiadanie doświadczenia dydaktycznego,

-   posiadanie doświadczenia organizacyjnego,

-   legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym,

-   minimum 5 letni staż pracy w laboratorium badawczym lub wzorcującym,

-   znajomość zagadnień normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz zasad budowania i funkcjonowania systemów zarządzania (potwierdzone stosownymi dokumentami lub doświadczeniem zawodowym),

-   znajomość nowoczesnych metod i technik analitycznych w chemii i fizyce oraz ich podstaw teoretycznych,

-   doświadczanie zawodowe w zakresie zarządzania, budowania systemów zarządzania, w szczególności w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,

-   znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium badawczym (potwierdzone stosownymi dokumentami lub doświadczeniem zawodowym).

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

-   zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 stycznia 2020 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze  czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.

Wymagane dokumenty

-   podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


-   odpis bądź poświadczona kopia dyplomu doktora, albo uchwała Rady Wydziału/Rady Instytutu o nadaniu stopnia doktora, albo inny dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;


-   kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


-   wykaz publikacji naukowych;


-   wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;


-   oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy,


-   oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);


-   oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),


-   referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, pokój 16A

20-031 Lublin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego

w Laboratorium Analitycznym.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 18 grudnia 2019 r. do godziny 14.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie
z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS