Data dodania
15.10.2019
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowe
Jednostka
Instyt Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Termin składania ofert
25.11.2019
Opis

PCB-1222A-     78         /2019

 

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego

w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

-   posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk fizycznych, chemicznych lub inżynierii materiałowej, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z  urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy oraz okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej);

-   posiadanie wyróżniających się osiągnięć naukowych oraz doświadczenia w pozyskiwaniu i kierowaniu bądź realizacji projektów badawczych;

-   udokumentowany dorobek naukowy w obszarze fizyki, chemii lub inżynierii materiałowej;

-   znajomość metod mikroskopii STM/STS, umiejętność prowadzenia pomiarów STM/STS w warunkach UHV oraz ich interpretacji;

-   znajomość języka angielskiego;

-   wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

-   zatrudnienie w ramach grantu badawczego na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy;

-   w okresie pobierania wynagrodzenia w ramach nawiązanego stosunku pracy nie można pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (dotyczy również pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);

-   w okresie zatrudnienia w UMCS w ramach projektu badawczego nie można pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Wymagane dokumenty

-   podanie skierowane do J.M. Rektora UMCS;


-   odpis bądź poświadczona kopia dyplomu doktora, albo uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora, albo inny dokument stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;


-   kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


-   wykaz publikacji naukowych;


-   wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych;


-   oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku zatrudnienia;


-   opinia osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej;


-   oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);


-   oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Instytut Fizyki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

pl. M. Curie-Skłodowskiej 1,

20-031 Lublin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko adiunkta badawczego OPUS-MK” lub drogą elektroniczną w postaci plików pdf na adres mariusz.krawiec@umcs.pl (oryginały dokumentów lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem będą wymagane na etapie rozstrzygnięcia konkursu).

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 25 listopada 2019 r. do godziny 14.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS