Data dodania
13.08.2019
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Jednostka
Zakład Dziennikarstwa na Wydziale Politologii
Termin składania ofert
20.09.2019
Opis

PCB-1222A-76/2019

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dziennikarstwa

na Wydziale Politologii UMCS

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce
z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

 KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

- posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w zakresie nauk o mediach/nauk o komunikacji społecznej i mediach;

- zainteresowania badawcze w zakresie historii mediów, teorii komunikacji społecznej, retoryki;

- opublikowany dorobek naukowy;

- doświadczenie w działalności dydaktycznej na uczelni wyższej;

- dorobek organizacyjny;

- merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediów;

- udokumentowany udział jako wykonawca w projektach badawczych finansowanych przez instytucje zewnętrzne;

- doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów unijnych;

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

- znajomość języka francuskiego i włoskiego;

- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego również o perspektywach uzyskania habilitacji;

- w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


- odpis dyplomu doktora;


- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


- wykaz publikacji naukowych;


- wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;


- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (
Dz. U. z 2018 r. poz. 1668);


- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscu pracy;


- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);


- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego również o perspektywach uzyskania habilitacji;


- koncepcja osiągnięcia mającego być podstawą postępowania habilitacyjnego w przypadku kandydata bez stopnia doktora habilitowanego.

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Wydział Politologii, pok. 016

Plac Litewski 3, 20-080 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 20 września 2019 r. (do godz. 14.00) – decyduje data wpływu dokumentów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 23 września 2019 r.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo
do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS