Data dodania
06.12.2018
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Jednostka
Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin w Instytucie Biologii i Biochemii
Termin składania ofert
07.01.2019
Opis

PCB-1222A-186/2018

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin

w Instytucie Biologii i Biochemii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018  r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

- posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie biologii, specjalność botanika, embriologia/cytologia roślin;

- posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej;

- dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny;

- posiadanie znajomości technik stosowanych w analizie tkanek i komórek roślinnych, jak: analizy immunocytochemiczne z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej, analizy histologiczne z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej jasnego pola, analizy cytologiczne z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej kontrastowo-fazowej; preparatyka materiału roślinnego z użyciem mikrotomu saneczkowego, rotacyjnego i ultramikrotomu;

- posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik   obrazowania komórek i tkanek roślinnych, m.in.  mikroskopii  konfokalnej  wspartej  analizami  spektroskopowymi tkanek roślinnych, analiz czasów życia fluorescencji (FLIM) tkanek roślinnych;

‑ doświadczenie w opracowaniu i realizacji projektów naukowych oraz doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu opracowań naukowych;

- doświadczenie w organizacji i zarządzaniu przedsięwzięciami o charakterze dydaktycznym i popularno-naukowym;
- znajomość obsługi komputera w zakresie opracowywania wyników badań naukowych (ponadpodstawowe umiejętności, statystyka, grafika);

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 lutego 2019 r. na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


- odpis dyplomu doktora habilitowanego albo inny dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora habilitowanego;
- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


- wykaz publikacji naukowych;


- wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;


- oświadczenie o spełnieniu wymogów z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668);


- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
- oświadczenie  kandydata,  że  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  6  ust. 1  lit. a) Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady  (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016 r. w sprawie
  ochrony  osób  fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);


- opinia kierownika zakładu lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego  o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii, pok. 59B

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 7 stycznia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 17 stycznia 2019 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.
Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.
Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda,
w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS