Data dodania
12.06.2018
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Jednostka
Zakład Fizyki Matematycznej w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki
Termin składania ofert
03.09.2018
Opis

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:
- posiadanie stopnia naukowego doktora  habilitowanego;
- dorobek naukowy w zakresie fizyki jądra atomowego, znajomość metod teorii grup i symetrii, udokumentowana umiejętność zaawansowanego programowania w języku FORTRAN, znajomość algorytmiki
i metod numerycznych;
- dorobek organizacyjny oraz osiągnięcia dydaktyczne;
- opinia kierownika zakładu lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej;
- znajomość języka angielskiego;
- współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
- wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych i umiejętność pracy w zespole.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
- zatrudnienie od dnia 1 października 2018 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze 
  czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.
Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.
 
Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
- odpis dyplomu doktora habilitowanego albo zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego przez odpowiednią Radę Wydziału lub Radę Naukową;
- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
- wykaz publikacji naukowych;
- wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;
- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.);
- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
- opinia kierownika zakładu lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.

Miejsce składania ofert
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dziekanat Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki, /pok. 7A./
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031    Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 3 września 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 10 września 2018 r.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 
Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda,
w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .
Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS