Data dodania
01.09.2023
Rodzaj stanowiska
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Jednostka
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Instytutu Nauk Biologicznych, na Wydziale Biologii i Biotechnologii
Termin składania ofert
05.10.2023
Opis

PCB-1222A-48/2023

REKTOR
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Instytutu Nauk Biologicznych, na Wydziale Biologii i Biotechnologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

-      posiadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;

-      posiadanie znaczącego dorobku naukowego, w tym dorobku po uzyskaniu stopnia doktora, dotyczącego zagadnień analizy polisacharydów i oligosacharydów (w tym, co najmniej dwie wysoko punktowane publikacje z listy filadelfijskiej);

-      posiadanie doświadczenia w realizacji projektów badawczych, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

-      potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach naukowych, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa);

-      doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami;

-      doświadczenie organizacyjne;

-      praktyczna znajomość metod pracy stosowanych w badaniach z użyciem różnych modeli badawczych (prowadzenie hodowli bakterii paciorkowców próchnicotwórczych, bakterii mlekowych, bakterii symbiotycznych z rodzaju Rhizobium, grzybów wielkoowocnikowych, prawidłowych i nowotworowych linii komórkowych);

-      praktyczna znajomość metod z zakresu spektroskopii, genetyki, biologii molekularnej i mikrobiologii (w tym, izolacja i analiza kwasów nukleinowych, PCR, elektroforeza DNA i białek, GC-MS, obsługa mikroskopu fluorescencyjnego, testy komórkowe prowadzone w hodowlach in vitro (LDH, MTT, BrdU, DCFDA), oznaczanie potencjału antyoksydacyjnego związków (test ABTS i DPPH), izolacja bakteryjnych białek cytoplazmatycznych i zewnątrzkomórkowych, przygotowanie materiału biologicznego do analiz FT-IR, Ramana, NMR, HPLC i  MALDI-TOF MS);

-      bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

-      dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

-      znajomość programów do redagowania prac naukowo-badawczych (Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw);

-      umiejętność pracy w zespole.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

-      zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 października 2025 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty

-      podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


-      odpis dyplomu doktora;


-      kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


-      wykaz publikacji naukowych;


-      wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;


-      oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j.Dz. U. z 2023 r. poz. 742);


-      oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;


-      oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);


-      referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczo-dydaktycznej.


 

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii /pok. 59B/

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej” lub drogą elektroniczną w postaci plików pdf na adres e-mail biologia@mail.umcs.pl.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 5 października 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 października 2023 r.

Wyłoniony w drodze konkursu kandydat, przed nawiązaniem stosunku pracy, zobowiązany jest dostarczyć oryginały lub odpisy bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w pkt. II niniejszego ogłoszenia, na adres wskazany w pkt. IV.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów. Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

Oferty pracy na UMCS