Data dodania
07.07.2022
Rodzaj stanowiska
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Jednostka
Katedra Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii
Termin składania ofert
31.08.2022
Opis

PCB-1222A-32/2022

REKTOR
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

-         posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych;
-         predyspozycje do pracy badawczo - dydaktycznej, potwierdzone stosowną opinią;
-         umiejętność pracy w zespole;
-         posiadanie dorobku naukowego dotyczącego zagadnień z analizy strukturalnej biopolimerów zwłaszcza polisacharydów mikroorganizmów - wymagane autorstwo w publikacjach naukowych i doniesieniach konferencyjnych, w tym co najmniej pięć publikacji z listy filadelfijskiej (przynajmniej jedna publikacja wydana w latach 2021-2022);
-         posiadanie praktycznej znajomości technik mikrobiologicznych oraz analitycznych stosowanych do izolacji, rozdziałów oraz analizy chemicznej i strukturalnej biopolimerów, zwłaszcza polisacharydów bakteryjnych (GC-MS, LC-MS, spektrometrii mas MALDI-TOF, spektroskopii 1D i 2D NMR);
-         posiadanie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora;
-         praktyczna znajomość technik elektroforetycznych i immunoenzymatycznych (Western blotting, ELISA);
-         posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym w zakresie mikrobiologii oraz technik analitycznych tj. chromatografia gazowa, spektrometria mas;

-         dobra znajomość komputerowych programów graficznych i statystycznych wykorzystywanych w analizie  wyników eksperymentalnych i programów niezbędnych do redagowania prac naukowo-badawczych (Word, Excel, PowerPoint, GraphPad, Mendeley, EndNote) oraz tworzenia modeli i wzorów strukturalnych biomolekuł (ChemSketch, CorelDraw);
-         doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym, immunochemicznym lub epidemiologicznym;
-         posiadanie dorobku organizacyjnego i popularyzującego naukę;
-         legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;
-         bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
-         udział w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
-         doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu projektami finansowanymi ze źródeł wewnętrznych;
-         umiejętność prezentowania i raportowania wyników.

WARUNKI ZATRUDNIENIA

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2024 r.  w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.

Wymagane dokumenty

-         podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
-         odpis dyplomu doktora;
-         kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
-         wykaz publikacji naukowych;
-         wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
-         oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);
-         oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
-         oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
-         referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczo-dydaktycznej.

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii, /pok. 59B/,

ul. Akademicka 19; 20-033 Lublin,

e-mail: biologia@umcs.pl

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 września 2022 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży,  ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie  dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS