Data dodania
21.06.2022
Rodzaj stanowiska
Stanowisko dydaktyczne
Jednostka
Katedra Metod Badawczych Zarządzania w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Ekonomicznym
Termin składania ofert
30.08.2022
Opis

PCB-1222A-28/2022

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Badawczych Zarządzania w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Ekonomicznym UMCS

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub ekonomicznych;
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;
- predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią samodzielnego pracownika naukowego;
- doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, handlu zagranicznego (wykładów, ćwiczeń, szkoleń); posiadanie przygotowania pedagogicznego;
- dorobek badawczy i publikacyjny w zakresie logistyki, w tym logistyki międzynarodowej oraz handlu zagranicznego lub dyplomacji gospodarczej;
- osiągnięcia organizacyjne w zakresie współpracy międzynarodowej;
- praktyczna znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office, systemy ERP;
- kompetencje zawodowe w zakresie logistyki i handlu zagranicznego potwierdzone certyfikatami zawodowymi;
- doświadczenie praktyczne w dziedzinie logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem, w tym doświadczenie doradcze oraz udokumentowana współpraca ze środowiskiem biznesu;
- biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego oraz języka obcego kongresowego (preferowany język angielski), potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej C1, znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
- odpis dyplomu doktora;
- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
- opinia samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycjach do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;
- informacja o osiągnięciach dydaktycznych, naukowo-badawczych i organizacyjnych wraz z wykazem publikacji;
- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);
- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny /pok. 302/
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 30 sierpnia 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 15 września 2022 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.  
Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda,
w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS