Data dodania
14.09.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Jednostka
Katedrze Fizyki Teoretycznej w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Termin składania ofert
15.10.2021
Opis

PCB-1222A-100/2021

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Teoretycznej w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

 -  posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne;

 -  udokumentowany staż naukowy po uzyskaniu stopnia doktora przez okres co najmniej 1 roku w ośrodku

    innym niż nadający stopień doktora;

 -  doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu bądź realizacji projektów badawczych;

-  udokumentowany dorobek naukowy w obszarze struktury jądra atomowego i rozpadów jądrowych;

-  list rekomendacyjny;

-  legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;

-  bardzo dobra/biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;

 - umiejętność prezentowania wyników badań;

 - wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;

 - doświadczenie organizacyjne oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie   akademickim;

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia  31 stycznia 2024 r. w pełnym  wymiarze  czasu pracy,  w podstawowym miejscu pracy.

Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


- odpis dyplomu bądź poświadczona kopia dyplomu doktora, albo uchwała o nadaniu stopnia doktora, albo inny dokument stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;


- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


- wykaz publikacji naukowych;


- wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;


- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j.Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);


- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;


- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);


- referencje, opinia o predyspozycjach do pracy naukowej/dydaktycznej.

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Instytut Fizyki, Sekretariat, p. 601

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 1

20-031 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu -  15 października 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia -  22 października 2021 r.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS