Data dodania
19.07.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Jednostka
Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS
Termin składania ofert
31.08.2021
Opis

PCB-1222A-80/2021

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej w Instytucie Filozofii  na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

  1. I.  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

- posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii;

- posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego ;

- doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne;

- legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;

- posiadanie wiedzy w zakresie historii filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem historii filozofii  nowożytnej,potwierdzone publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi;

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi;

- znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wymagane dokumenty

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:


- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


- odpis dyplomu doktora;


- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


- wykaz publikacji naukowych;


- wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;


- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);


- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;


- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);


- ewentualnie referencje, opinia o predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej.


 


III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:


- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2023 r.  w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Miejsce składania ofert

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, pok. 105

Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

Z dopiskiem: konkurs Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 31 sierpnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 21 września 2021 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

                                                               PROREKTOR

 

                                                  dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

 

 

Lublin, dnia 15 lipca 2021 r.

 

Oferty pracy na UMCS