Data dodania
23.04.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko badawcze
Jednostka
Katedrze Biologii Komórki w Instytucie Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
Termin składania ofert
01.06.2021
Opis

PCB-1222A- 14 /2021

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biologii Komórki w Instytucie Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

  KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

-   posiadanie stopnia naukowego doktora (którego nie nadał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych lub innych pokrewnych specjalności przyrodniczych, takich jak: biofizyka czy biospektroskopia uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy oraz okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej; w przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko; kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej);

-   posiadanie wyróżniających się osiągnięć naukowych oraz doświadczenia w pozyskiwaniu i kierowaniu bądź realizacji projektów badawczych;

-   udokumentowany dorobek naukowy w obszarze zastosowania metod spektroskopowych a w szczególności spektroskopii w podczerwieni FTIR w badaniach biologicznych;

-   udokumentowany dorobek organizacyjny (kierowanie, bądź realizacja projektów badawczych);

-   doświadczenie w obsłudze programów dla przetwarzanie widm i analiz statystycznych, takich jak: Grams, CytoSpec, Grapher, Statistica;

-   praktyczna znajomość analizy danych w zakresie: metod klasyfikacji danych (analiza dyskryminacyjna i analiza skupień), analizy składowych głównych i analizy czynnikowej;

-   bardzo dobra/biegła znajomość języka angielskiego;

-   umiejętność prezentowania wyników badań;

-   wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

-   zatrudnienie w ramach grantu badawczego na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy;

-   w okresie pobierania wynagrodzenia w ramach nawiązanego stosunku pracy nie można pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (dotyczy również pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);

-   w okresie zatrudnienia w UMCS w ramach projektu badawczego nie można pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Wymagane dokumenty

-  podanie skierowane do J.M. Rektora UMCS;


-   odpis bądź poświadczona kopia dyplomu doktora, albo uchwała o nadaniu stopnia doktora, albo inny dokument stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;


-   kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


-   wykaz publikacji naukowych;


-   wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych;


-   oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku zatrudnienia;


-   opinia osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o dorobku naukowym w dziedzinie nauk przyrodniczych;


-   oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);


-   oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).


 

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul. Akademicka 19,  20-033 Lublin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru do projektu 2019/35/B/NZ7/02756”.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 1 czerwca 2021 r. do godziny 15.15.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 9 czerwca 2021.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS