Wychowawca w placówce wsparcia dziennego w Jastkowie k/m

Numer referencyjny
9/2021
Data dodania
08.01.2021
Data ważności
26.01.2021
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Inne
Psychologia
Miejsce pracy
Lubelskie
Nazwa Firmy
Gmina Jastków
Profil firmy

Jednostka Samorządu Terytorialnego

Dane kontaktowe

Adres pracodawcy: Urząd Gminy Jastków Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków numer telefonu: 81 50 20 425 e-mail: poczta@jastkow.pl

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów
 • Poziom wykształcenia – wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo -wychowawczą lub studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej; co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Zna przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku;
 • Umiejętności – umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, znajomość pracy metodą projektów, znajomość atrakcyjnych i różnorodnych metod pracy z dziećmi;
 • Uprawnienia – prawo jazdy kat B;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną powyżej 1 roku, dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą;
Zakres zadań
 • realizowanie zadań zgodnie z planem pracy świetlicy,
 • kierowanie i organizowanie pracą opiekuńczo – wychowawczą,
 • opracowanie diagnozy wstępnej nowoprzyjętych uczestników,
 • rozpoznawanie trudności, problemów i potrzeb wychowanków,
 • organizowanie zajęć stałych, okresowych, okazjonalnych wynikających z kalendarza oraz założeń projektu,
 • zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do spędzania wolnego czasu,
 • prowadzenie dokumentacji pracy placówki, dokumentacji związanej z realizacją projektu na stanowisku wychowawcy
 • systematyczna współpraca z rodzicami wychowanków, zespołem wychowawczym oraz specjalistami
Oferowane warunki

Praca w ramach realizowanego projektu "Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków" w świetlicy specjalistycznej w Jastkowie (ul. Legionistów 1). Umowa o pracę na czas określony do 31.12.2021 (z możliwością przedłużenia).

Sposób aplikowania

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mail oraz własnoręcznym podpisem
 2. Życiorys zawodowy CV – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mail oraz własnoręcznym podpisem
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy, jeśli taki kandydat/kandydatka posiada.
 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych
 6. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
 7. Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydat wynika z tytułu egzekucyjnego, w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji – oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny.
 8. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
 9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Klauzula informacyjna dla kandydata

Wymagane dokumenty ( ze wskazaniem nadawcy) należy:

1) Składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.01.2021 r. do godz. 1530 w Biurze Podawczym (parter), Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21–002 Jastków lub

2) Przesłać pocztą do dnia 26.01.2021 r. – (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy Jastków Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21–002 Jastków z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Wychowawca świetlicy”.

Uwagi

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty pracy