referendarz do spraw: ochrony konkurencji w Wydziale Przemysłu, Energetyki i Usług, Departament Ochrony Konkurencji (k/m)

Numer referencyjny
67/2019
Data dodania
11.01.2019
Data ważności
18.01.2019
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Administracja
Miejsce pracy
Mazowieckie
Nazwa Firmy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Profil firmy

Prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję - nadużywania pozycji dominującej na rynku oraz niedozwolonych porozumień, kontrola koncentracji, opiniowanie projektów i monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, prowadzenie postępowań w sprawach: praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, ogólnego bezpieczeństwa produktów, monitorowanie systemu nadzoru rynku, zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych.

Dane kontaktowe

pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

e-mail: urszula.nowak@uokik.gov.pl

tel. +48 22 55 60 800

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa antymonopolowego, orzecznictwaantymonopolowego, kpa, kpc oraz podstaw ekonomii.
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w zakresie stosowania prawa antymonopolowego, energetycznego,postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, prawa zamówieńpublicznych.
 • Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie B2.
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność.
 • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
Zakres zadań
 • Inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych z zakresu stosowania praktykograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych w wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) i przygotowywanie w toku tychpostępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym praktykom rynkowym.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na zażalenia, odpowiedzi na apelacje i odpowiedzina skargi kasacyjne, a także projektów apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz projektów innych pism procesowych w postępowaniach wywołanych zaskarżeniem rozstrzygnięć Prezesa UOKiKw celu ich obrony przed sądami różnych instancji, a także reprezentowanie Prezesa UOKiK przed sądami różnychinstancji w procesie odwoławczym od rozstrzygnięć organu.
 • Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodówwskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym wzakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską).
 • Współpraca z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej wobszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentowanie Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych, np. EuropeanCompetition Network, International Competition Network, OECD.
 • Opiniowanie aktów inicjujących lub kończących postępowania antymonopolowe prowadzonych w innych niż Departament Ochrony Konkurencji komórkach organizacyjnych pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania praktyk ograniczających konkurencję, w tym w zakresie wykorzystywanych narzędzi interwencji oraz polityki karania.
Oferowane warunki
 • Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
 • Praca w pokoju na 5 piętrze budynku.
 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Wyjazdy służbowe w związku z prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami.
 • Kontakty ze stronami postępowania w związku z toczącymi się sprawami.
 • Stanowisko pracy dofinansowane w ramach programu Pomoc Techniczna 2014- 2020.
Sposób aplikowania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiegoobywatelstwa.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18 stycznia 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Miejsce składania dokumentów:Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówpl. Powstańców Warszawy 100-950 Warszawa(kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DOK-1-Ref
Uwagi

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych niebędzie możliwy udział w naborze.Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie(00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.Kontakt do inspektora ochrony danych: uokik@uokik.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowiskopracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CVjest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoichdanych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionegokandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesieniadanych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżejprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi conajmniej 6%.

 1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć,wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisemwłasnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
 3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagańformalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletniezłożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
 6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
 7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
 8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.10. Mnożnik: zwykły: 1,962 (3676,47 PLN brutto); z POPT: 2,28 (4272,35 PLN brutto).

Oferty pracy