protokolant sądowy (k/m)

Numer referencyjny
845/2019
Data dodania
10.07.2019
Data ważności
24.07.2019
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Administracja
Miejsce pracy
Lublin
Nazwa Firmy
Sąd Okręgowy w Lublinie
Dane kontaktowe

tel. 81 46-01-052, 81 46-01-054.

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie średnie (zdany egzamin maturalny);
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • znajomości techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość edytora tekstowego Word lub OpenOffice;
 • biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego);
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.
Zakres zadań
 • protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych;
 • rozpisywanie sesji;
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; 
 • wykonywanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.
Sposób aplikowania

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na staż urzędniczy (ze wskazaniem sygnatury konkursu);
 • własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie), zgodnie z załącznikiem nr 1;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 3;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • kserokopia świadectwa maturalnego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie. Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 32) Sądu Okręgowego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43, do dnia 24 lipca 2019 r. (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Załączniki wymienione w wymaganych dokumentach dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie www.lublin.so.gov.pl , w zakładce Oferty pracy.

Uwagi

Sposób informowania:

1) Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie www.lublin.so.gov.pl , zakładce „Oferty pracy”. Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

 • pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
 • drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności; 
 • trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019 r.

Oferty pracy