Płatna praktyka w Dziale HR (k/m)

Numer referencyjny
518/2021
Data dodania
09.06.2021
Data ważności
30.06.2021
Rodzaj oferty
Praktyka płatna
Branża
Zasoby ludzkie
Miejsce pracy
Lublin
Nazwa Firmy
MW Lublin
Profil firmy

MW Lublin – jesteśmy firmą działająca w przemyśle motoryzacyjnym zajmująca się produkcją felg stalowych do samochodów osobowych i dostawczych. Wchodzimy w skład grupy kapitałowej CLN.

Dane kontaktowe

Miejsce odbywania praktyk: ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

- absolwenci/tki lub studenci/tki ostatnich lat studiów,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
- dobra organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność,
- dyspozycyjność 30-40 godzin tygodniowo

Zakres zadań

- wsparcie działu HR w zadaniach z zakresu procesów rozwojowych i kadrowych,
- udział w procesie oceny rocznej,
- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji pracowniczej, w tym m.in.: akt osobowych, ewidencji urlopów i nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- przygotowywanie analiz/zestawień w MsExcel.

Oferowane warunki

Oferujemy płatne praktyki wakacyjne z możliwością zdobycia doświadczenia zarówno w administracji personalnej jak i w miękkim HR.

Sposób aplikowania

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta prosimy o wysłanie CV na adres: rekrutacja@pl.mw.gruppocln.com . W tytule maila prosimy o wpisanie "praktyki HR".Prosimy o zawarcie w CV poniższych klauzul:Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW Lublin Sp. z o.o. w zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym procesie rekrutacyjnym.Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW Lublin Sp. z o.o. zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku.Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez MW Lublin Sp. z o.o., w procesie rekrutacyjnym. * niepotrzebne usunąć

Uwagi

Klauzula Informacyjnadla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym:Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów.W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest polska spółka Grupy CLN - MW Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-209) przy ulicy Mełgiewskiej 7/9 (dalej MW Lublin) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Generalny.2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Dariusza Auguścika, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@pl.mw.gruppocln.com .3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie - Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Art.6 ust.1 lit. a) RODO. 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku. 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej CLN (np. MW Italia), do której należy Administrator, a także podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

Oferty pracy