Koordynator/ka Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki

Numer referencyjny
1013/2021
Data dodania
13.10.2021
Data ważności
22.11.2021
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Administracja
Nauka/Badania
Miejsce pracy
Małopolskie
Nazwa Firmy
NARODOWE CENTRUM NAUKI
Profil firmy

Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin

Narodowego Centrum Nauki

Nr ref. UP/ZKD/20/2021

Organizator: Rada Narodowego Centrum Nauki

 

Stanowisko:

 • Koordynator Dyscyplin Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce

Liczba stanowisk pracy: 1

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo do końca 2022 r. 

 

 • Koordynator Dyscyplin Nauk Ścisłych i Technicznych

Liczba stanowisk pracy: 2

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 4 lat.

 

 • Koordynator Dyscyplin Nauk o Życiu

Liczba stanowisk pracy: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 4 lat.

 

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Dane kontaktowe

NARODOWE CENTRUM NAUKI
ul. Twardowskiego 16
60-312 Kraków
kancelaria@ncn.gov.pl
www.ncn.gov.pl

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej stopnia doktora w zakresie jednej z nauk: humanistycznych, społecznych,
  o sztuce, ścisłych, technicznych bądź o życiu
  ;
 • znajomości przepisów regulujących działalność NCN;
 • co najmniej 4-letniego doświadczenia związanego z prowadzeniem badań naukowych;
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego;
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • umiejętności planowania zadań i organizowania czasu pracy, dyspozycyjności;
 • umiejętności współdziałania i komunikatywności;
 • wysokiej kultury osobistej i asertywności;
 • nienagannej postawy etycznej;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera.
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w piśmie i mowie;

 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), zatrudnienia na stanowisku Koordynatora Dyscyplin nie można łączyć z zatrudnieniem
w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust.1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zakres zadań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych;
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów;
 • analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach;
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
 • przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami;
 • udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową;
 • prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN;
 • prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców;
 • współpraca z Radą NCN;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.
Oferowane warunki

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę administracyjną w obszarze zarządzania nauką
  w prężnie rozwijającej się instytucji i w ambitnym zespole;
 • udział w polskich i międzynarodowych wydarzeniach naukowych;
 • możliwość rozwijania umiejętności;
 • udział w szkoleniach w kraju i za granicą;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietu sportowego;
 •  przyjazne i nowoczesne miejsce pracy w centrum Krakowa;
 • możliwość korzystania z parkingu w budynku.
Sposób aplikowania

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych;
 • skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego;
 • skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo
  i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres
e-mail: kancelaria@ncn.gov.pl w terminie do 22 listopada 2021 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje o konkursie, w tym:

 • regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin;
 • akty prawne dotyczące działalności Narodowego Centrum Nauki;
 • materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki

 

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje na temat konkursu: kancelaria@ncn.gov.pl.

Oferty pracy