Głowny księgowy (k/m)

Numer referencyjny
229/2019
Data dodania
11.02.2019
Data ważności
11.03.2019
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Finanse/Ekonomia
Miejsce pracy
Lublin
Nazwa Firmy
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie
Profil firmy

Placówka oświatowa. Zespół placówek: poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ośrodek doskonalenia nauczycieli.

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie

ul. M. Karłowicza 4, 20-027 Lublin

tel. 81 532 50 57 / 58

tel. kom. 507 195 956

adres e-mail: sekretariat-centrum@pceippp.pl

adres strony: www.centrum.pceippp.pl

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Wymagania niezbędne: Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, a także nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego określone w art.54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017, poz.2077 z późn. zm.), spełniając jeden z powyższych warunków:a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 5. ma nieposzlakowaną opinię.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe – co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w szkole lub w innej placówce oświatowej;
 2. znajomość obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości – Płacowo – kadrowy Gratyfikant GT, VULCAN – finansowo księgowy, Finansowy PROBIT, Program fakturowanie VAT ZETO,: 
 3. znajomość obsługi innych programów, a w szczególności MS Excel i MS Word;
 4. znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych,znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, ustawy o finansachpublicznych, o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty :

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;7
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 8. oświadczenie o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;
 9. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego;
 10. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; w przypadku wyboru kandydata na stanowisko głównego księgowego przed zawarciem umowy należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności w w/w zakresie.
 11. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające pracę zawodową , a w szczególności praktykę w księgowości;
Zakres zadań
 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 5. terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych oraz rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowo – księgowych.
Oferowane warunki
 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera,
 • pełny wymiar czasu pracy.
Sposób aplikowania

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie przy ul. Karłowicza 4, lub przesłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie w terminie do dnia 11 marca 2019 r. do godz.15.00 . (liczy się data wpływu aplikacji do placówki).

Uwagi
 • O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.
 • Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
 • Regulamin Konkursu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w sekretariacie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie.

Oferty pracy