Asystent/tka sędziego

Numer referencyjny
680/2022
Data dodania
22.06.2022
Data ważności
30.09.2022
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Prawo
Miejsce pracy
Mazowieckie
Nazwa Firmy
Naczelny Sąd Administracyjny
Profil firmy

O nas Naczelny Sąd Administracyjny to organ sądowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności administracji publicznej, zarówno lokalnej jak i regionalnej pod względem ich zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Rozstrzyga spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej oraz podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnienia prawne.

Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje również wiele różnorodnych działań mających na celu popularyzowanie wiedzy na temat sądów administracyjnych oraz problematyki prawnej, w szczególności zagadnień związanych ze sprawami rozpoznawanymi przez sądy administracyjne, a także zaprezentowanie warunków pracy sędziów i pracowników tego Sądu oraz jego historii.

Dane kontaktowe

email: aplikacje@nsa.gov.pl  nr telefonu: 22 551 67 53 adres: Naczelny Sąd Administracyjny Wydział Spraw Ogólnych i Osobowych ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 00-011 Warszawa

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

• obywatelstwo polskie,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nieskazitelny charakter,
• wykształcenie prawnicze – magisterskie.

Zakres zadań

• sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń oraz projektów tez,
• gromadzenie orzecznictwa i literatury niezbędnych do rozpoznawania spraw,
• uczestniczenie w rozprawach w charakterze protokolanta,
• dokonywanie anonimizacji i zatwierdzanie orzeczeń do Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach sądów administracyjnych,
• pomoc w prowadzenie referatu sędziego (m.in. przygotowywanie projektów zarządzeń, sporządzanie kart informacyjnych).

Oferowane warunki

• możliwość pracy zdalnej,
• perspektywę rozwoju zawodowego poprzez współpracę z ekspertami z dziedziny prawa, szkolenia dedykowane dla asystentów sędziego, możliwość dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich w zakresie związanym z wykonywaniem obowiązków zawodowych, zaliczenia stażu pracy na stanowisku asystenta sędziego do uzyskania uprawnień w innych zawodach prawniczych,
• nagrody jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat)
• dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia)
• dodatek wynagrodzenie roczne - „13tka”
• szeroki pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej rodziny, atrakcyjnie oprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe i remontowe, dofinansowanie sportu i kultury, dofinansowanie żłobków i przedszkoli, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach
• dofinansowanie do pakietu medycznego oraz karty sportowej.

Sposób aplikowania

1) dokumenty z dopiskiem „UMCS_asystent sędziego” należy składać drogą elektroniczną - aplikacje@nsa.gov.pl lub przesłać na adres: Naczelny Sąd AdministracyjnyWydział Spraw Ogólnych i Osobowychul. Gabriela Piotra Boduena 3/500-011 Warszawa Informację szczegółowe dotyczące składania oferty:

1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu), wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie przez kandydata/tkę:
 że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5) własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach (np. CV) – jeśli w zakresie tych danych znajdują się szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*,

6) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez NSA - własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu ich wykorzystania w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez NSA. Dane przetwarzane będą przez czas określony, tj. przez 12 miesięcy*.

Uwagi

Informacja udzielana osobie, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu od niej danych osobowych (art. 13 RODO)I. 1) Administrator: Naczelny Sąd Administracyjny ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa, tel. 22 551 60 002) Jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe Wydział Spraw Ogólnych i Osobowych w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnegoul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa3)Przedstawiciel jednostki organizacyjnej/ komórki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe Naczelnik Wydziału Spraw Ogólnych i Osobowych w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnegoul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawatel. 22 551 67 51 kadry@nsa.gov.pl4)Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@nsa.gov.pl5)Podstawa prawna przetwarzania: a) dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa: art. 221 §1 i § 4 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej - art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej RODOb) inne dane osobowe - art. 6 ust. 1 lit. a RODOc) dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO - art. 9 ust. 2 lit. a RODOW przypadku wyrażenia woli udziału w przyszłych postępwaniach rekrutacyjnych (przez okres 12 miesięcy) - art. 6 ust. 1 lit. a RODO6)Cele przetwarzania danych osobowych:Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (WSOiO.1110.49.2021)/ w przypadku wyrażenia zgody: w celu realizacji postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy7)Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa8)Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu Dane osobowe przechowywane będa przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego / w przypadku wyrażenia zgody: przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji celu w postaci zawarcia i wykonywania umowy o pracę9)Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:Zautomatyzwanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się10) (gdy ma to zastosowanie) - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.II.1.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym/ warunkiem zawarcia umowy (niepotrzebne skreślić) w zakresie, o którym mowa w art. 22 1 § 1 i § 4 Kodeksu pracy.2.Podanie danych, o których mowa w pkt 1, jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.3.Konsekwencje niepodania danych: Niepodanie danych, o których mowa w pkt 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji. III.1. Osoba przekazująca dane osobowe (ktorej dane dotyczą) ma prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 2) żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO; 4) przenoszenia danych.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.3. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oferty pracy