Informatyk (k/m)

Numer referencyjny
1188/2021
Data dodania
23.11.2021
Data ważności
10.12.2021
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Informatyka/IT
Miejsce pracy
Lubelskie
Nazwa Firmy
Centrum Usług Wspólnych w Puławach
Profil firmy

Samorządowa jednostka organizacyjna

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Puławach ul. Piłsudskiego 83, 24 – 100 Puławy tel. 814586333 mail: cuw@cuwpulawy.pl

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Wymagania związane ze stanowiskiem: Niezbędne
• wykształcenie średnie o profilu lub kierunku informatycznym lub wyższe o kierunku bądź specjalności informatyka, telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika, automatyka lub studia podyplomowe z powyższego zakresu,
• w przypadku posiadania wykształcenia średniego co najmniej pół roku stażu w służbach informatycznych,
• obywatelstwo polskie,
• osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
• osoba nie była karana za umyślne przestępstwo oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• cieszy się nieposzlakowaną opinią,
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej oraz obsługę sprzętu i oprogramowania komunikującego się w języku angielskim. Dodatkowe
• podstawowa znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych,
• znajomość administracji domenami MS Active Directory,
• bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych MS Win7/8/10/Windows Server,
• znajomość sieci LAN,
• znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych (w tym RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), o dostępie do informacji publicznej,
• samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, prawo jazdy kat. B. W ramach naboru kandydat wypełni test jednokrotnego wyboru z wymaganego zakresu wiedzy, przetłumaczy na j. polski fragment dokumentacji technicznej w j. angielskim, a także zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Zakres zadań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• obsługa informatyczna jednostek obsługiwanych przez CUW,
• pomoc dla użytkowników w zakresie poprawnego działania aplikacji i urządzeń komputerowych,
• standaryzacja stanowisk komputerowych,
• administracja serwerami Windows w środowisku wirtualnym,
• aktualizowanie oprogramowania układowego i systemowego,
• bieżące monitorowanie zdarzeń systemowych,
• diagnozowanie, usuwanie awarii sprzętu komputerowego,
• modernizacja stanowisk komputerowych,
• dbanie o bezpieczeństwo stanowisk komputerowych,
• podnoszenie świadomości informatycznej pracowników obsługiwanych jednostek,
• prowadzenie i tworzenie dokumentacji technicznej.

Oferowane warunki

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• praca przy komputerze, kontakt z interesantem,
• praca w różnych lokalizacjach miasta,
• pełny wymiar czasu pracy,
• budynek nie posiada windy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Puławach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Sposób aplikowania

5. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony BIP CUW Puławy),
• odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej, dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (lub poświadczone za zgodność kserokopie wymienionych dokumentów),
• w przypadku wykształcenia średniego świadectwa pracy lub zaświadczenia z wymaganego okresu zatrudnienia (lub poświadczone za zgodność kserokopie wymienionych dokumentów),
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (druk do pobrania ze strony BIP CUW Puławy). 6. Dokumenty dodatkowe:
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych umiejętnościach i kwalifikacjach (np. certyfikaty, kursy, zakres obowiązków z poprzedniego miejsca zatrudnienia).
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajdą się w grupie pięciu najlepszych kandydatów. Oryginał do okazania przed zatrudnieniem.

Uwagi

Osoba wyłoniona do zatrudnienia w drodze naboru zobowiązana jest złożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Oferty w kopercie z dopiskiem „Rekrutacja CUW-1” należy składać w Sekretariacie CUW Puławy, ul. Piłsudskiego 83 do dnia 10.12.2021 roku do godziny 14.00. Kandydaci przed złożeniem ofert mogą zasięgnąć szczegółowych informacji w zakresie wymaganych dokumentów oraz warunków przeprowadzania naboru w kadrach CUW Puławy tel. 81 458 63 33. Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem do celów związanych z rekrutacją można dokonać osobiście (wówczas należy przedstawić oryginały do wglądu Komisji podczas rekrutacji). Dokumenty można również poświadczyć w sekretariacie CUW Puławy pok. 11. Wymagane oświadczenia, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru, jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Sekretariacie CUW Puławy pok. 11 w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Oferty pracy