Analityk w Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji (praca zdalna) (k/m)

Numer referencyjny
889/2021
Data dodania
14.09.2021
Data ważności
24.09.2021
Rodzaj oferty
Praca dodatkowa
Branża
Inne
Nauka/Badania
Organizacje pozarządowe
Miejsce pracy
Mazowieckie
Nazwa Firmy
Fundacja Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji
Profil firmy

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową skupioną na problemie współczesnych zagrożeń informacyjnych. Pomagamy lepiej rozumieć niebezpieczeństwa, na które narażeni są odbiorcy informacji w dzisiejszym świecie. Nie skupiamy się wyłącznie na popularnym temacie fake newsów. Zamiast tego proponujemy szerokie spojrzenie na różne przejawy szkodliwego oddziaływania informacyjnego, poruszając m.in. zagadnienia dezinformacji, propagandy i zewnętrznych operacji wpływu na debatę publiczną. Popularyzujemy ideę krytycznego myślenia i pokazujemy jak nie dać sobą manipulować!

Dane kontaktowe
Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Zgłoś się, jeśli:
- posiadasz doświadczenie w realizacji minimum jednego monitoringu przestrzeni informacyjnej online;
- posiadasz doświadczenie w opracowywaniu materiałów analitycznych (ilościowych i jakościowych);
- znasz język rosyjski w stopniu umożliwiającym komunikację roboczą z uczestnikami projektu oraz tworzenie i redagowanie materiałów tekstowych na potrzeby realizowanego projektu;
- umiesz zorganizować sobie czas pracy, współpracować ze zleceniobiorcami i realizować działania zgodnie z harmonogramem;
- interesujesz się tematami z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa informacyjnego;
- jesteś osobą, która samodzielnie poszukuje rozwiązań i proponuje usprawnienia;
- posługujesz się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2.

Zakres zadań

-prowadzenie monitoringów i analiz przestrzeni informacyjnej online;
- opracowywanie materiałów analitycznych;
- udział w międzynarodowych wydarzeniach projektowych online;
- bieżąca współpraca z Koordynatorem i Asystentem Koordynatora Projektu.

Oferowane warunki

- zatrudnienie na umowę cywilnoprawną w niepełnym wymiarze czasu pracy;
- zatrudnienie przewidziane do stycznia 2022 r. z możliwością przedłużenia współpracy;
- pracę przy projekcie międzynarodowym;
- pracę w trybie zdalnym i elastyczne godziny pracy;
- możliwość realizacji własnych pomysłów.

Sposób aplikowania

Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu Fundacji prosimy o przesłanie CV na adres praca@capd.pl  z dopiskiem ANALITYK w tytule wiadomości. Na zgłoszenia czekamy do 24.09.2021 r.Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym niż imię, nazwisko, e-mail i/lub telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Uwagi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji (Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: fundacja@capd.pl lub pisemnie na adres Fundacja Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:1. a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Fundację – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);2. b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia2016/679);3. c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnieuzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określeniewarunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;4. d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnieuzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Fundację, a w zakresie w jakimprzetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będąprzetwarzane nie dłużej niż okres rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Panadanych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację. Po tym okresie dane będąprzetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dlacelów dowodowych Fundacja prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Fundacja prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.Podanie danych osobowych jest wymagane przez Fundację dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Fundację podanie danych jest dobrowolne.

Oferty pracy