Sposób otrzymywania związków terpenoidowych, zwłaszcza smakowo-zapachowych, Nr patentu: PL.221515

Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biotechnologia
Koordynator
Twórcy: Mariusz Trytek, Jan Fiedurek
Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania smakowo-zapachowych związków terpenoidowych,
np. werbenolu, werbenonu oraz trans-pinokarweolu, 2-hydroksypinan-3-onu, izopinokamfonu
i myrtenolu, mających zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym, spożywczym czy farmaceutycznym.
Sposób otrzymywania tych związków polega na biokatalitycznej transformacji łatwo
dostępnych monoterpenów w postaci α-pinenu lub β-pinenu wyizolowanych z naturalnych surowców.
Wynalazek opiera się na zastosowaniu biokatalizatora, którym jest szczep psychrotroficznego
grzyba nitkowatego z rodzaju Chrysosporium pannorum hodowany metodą wgłębną na płynnej
pożywce, w temperaturze 18ºC–23ºC, aż do uzyskania odpowiedniej ilości biomasy. Reakcję biotransformacji
rozpoczyna się dodając do 2- lub 3-dniowej hodowli grzyba α-pinen lub β-pinen
w stężeniu od 0,2 do 1,5% (v/v) i dalej prowadzi się biotransformację przez 6–108 godzin, bez wymiany
podłoża hodowlanego, w zakresie temperatur od 10 do 25ºC. Wydajność tego procesu można
stymulować poprzez przyrost aktywności biokatalizatora, wskutek wieloetapowego dozowania
mniejszych porcji substratu do podłoża zawierającego co najmniej 1-dniową grzybnię. Uzyskane
produkty poddaje się ekstrakcji hydrofobowym rozpuszczalnikiem organicznym, np. eterem dietylowym
lub octanem etylu i rozdziela z użyciem chromatografii kolumnowej. Opracowana metoda
stwarza możliwość przeprowadzenia biokatalizy terpenów w niskiej temperaturze, nawet w 6ºC, co
zmniejsza ryzyko zakażenia hodowli innymi drobnoustrojami, a także znacznie ogranicza straty
spowodowane nadmiernym parowaniem reagentów, przyczyniając się do zwiększenia wydajności
biotransformacji.

Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL392386
Data wydania decyzji: 2015-06-12
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Oferta dla biznesu