Badanie trwałości termicznej materiałów wraz z analizą gazowych produktów rozkładu wydzielających się w trakcie rozkładu (EGA) oraz interpretacja wyników badań

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów UMCS
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gawdzik
Tel. 524-22-51 w. 113 lub 135
Opis

Do badań wykorzystywana jest Termowaga z różnicową analizą termiczną STA 449 F1 Jupiter, Netzsch, Germany sprzężona ze spektrofotometrem w podczerwieni (FTIR Tensor 27, Brucker (TGA A588) i kwadrupolowym spektrometrem mas (QMS 403C Aëolos, Germany).

Zakres badań na aparacie STA/FTIR/QMS obejmuje:

- analizy w szerokim zakresie temperatur (od RT do 1650°C) i zróżnicowanej szybkości nagrzewania próbki (od 0.001 do 50K/min);

- analizy w atmosferze obojętnej i utleniającej;

- określenie temperatur charakterystycznych dla procesu rozkładu, procentowego ubytku masy, etapowości procesu rozkładu oraz temperatur zeszklenia, temperatur topnienia, temperatur wrzenia, przebiegu procesów sorpcji/desorpcji, zawartość wilgoci, etc.;

- badania przebiegu, mechanizmu i kinetyki degradacji różnorodnych materiałów w zróżnicowanych warunkach analizy;

- analiza wydzielających się gazów w trakcie rozkładu co umożliwia określenie przebiegu i mechanizmu destrukcji próbki, ilościowe i jakościowe badanie jej składu.

Aparat STA/FTIR/QMS jest nowoczesnym aparatem do prowadzenia wysokiej jakości badań termicznych próbek różnorodnego pochodzenia m.in. próbek organicznych, nieorganicznych, metali, stopów, farmaceutyków, próbek żywności.

Oferta dla biznesu