Ocenianie i premiowanie studentów oraz premiowanie absolwentów

Ocenianie i premiowanie studentów oraz premiowanie absolwentów na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa

Zasady i formy oceny, dokumentowanie ocen, zasady przechowywania kolokwiów,
egzaminów, premiowanie

§1

Zasady oceniania

 1. Stopień opanowania przez studenta wiedzy, umiejętności oraz osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie danego przedmiotu/modułu, podlega okresowej weryfikacji i ocenie.
 2. Informacje dotyczące formy zaliczenia przedmiotu/modułu (zaliczenie, egzamin, zaliczenie na ocenę) znajdują się w planach studiów oraz w sylabusach przedmiotów/modułów dostępnych na stronie Systemu Jakości Kształcenia UMCS.
 3. Szczegółowe zasady oceniania prowadzący zajęcia z przedmiotu/modułu przedstawia na pierwszym spotkaniu. Powinny one obejmować zarówno wymagania stawiane w trakcie realizacji przedmiotu/modułu, jak i odnoszące się do zaliczenia całego przedmiotu (zakres
  i forma zaliczenia i/lub egzaminu).
 4. Jeżeli przedmiot jest realizowany przez więcej niż jednego prowadzącego, wspólne zasady oceniania ustalane są w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu.
 5. Zaliczanie i ocena praktyk zawodowych podlega odrębnej procedurze. 

 § 2

Formy oceniania

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu/modułu jest udział studenta w zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem studiów, uzyskanie pozytywnych ocen z prac objętych tymi zajęciami oraz złożenie egzaminu, jeśli jest przewidziany w planie studiów.
 2. Formy weryfikacji wiedzy i umiejętności mogą obejmować: frekwencję, aktywność na zajęciach, kolokwia, testy, referaty, prezentacje multimedialne, projekty, eseje, sprawozdania i raporty oraz inne formy zgodne z sylabusem.
 3. Prowadzący zajęcia, w których udział jest obligatoryjny, określa sposób i termin uzupełnienia zaległości spowodowanych usprawiedliwioną nieobecnością.
 4. Nieobecność studenta na zajęciach uważa się za usprawiedliwioną, jeżeli przedłoży on prowadzącemu zajęcia zaświadczenie lekarskie lub inny wiarygodny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że student nie mógł uczestniczyć w danym dniu w zajęciach.
 5. Wszystkie realizowane przez studenta formy zajęć z danego przedmiotu/modułu kończą się zaliczeniem lub egzaminem na ocenę. Do oceny studentów stosuje się skalę od 2 (niedostateczny) do 5 (bardzo dobry), z gradacją co 0,5 stopnia z wykluczeniem oceny 2,5.
 6. Jeżeli przedmiot jest realizowany przez więcej niż jednego prowadzącego, egzaminują kolegialnie i ustalają jedną ocenę lub egzaminuje jedna osoba wyznaczona przez koordynatora przedmiotu.
 7. Zaliczenia i egzaminy odbywają się w formie pisemnej lub/i ustnej w trybie normalnym, poprawkowym i – w szczególnych przypadkach – komisyjnym. Zaliczenia i egzaminy odbywają się w siedzibie Uczelni.
 8. Wyniki egzaminów i zaliczeń dokonywanych w formie ustnej są podawane do wiadomości studentów bezpośrednio po ich przeprowadzeniu, w przypadku egzaminów i zaliczeń dokonywanych w formie pisemnej – najpóźniej w ciągu 7 dni od ich przeprowadzenia. Student ma prawo wglądu do ocenionej pracy pisemnej.
 9. Niezgłoszenie się studenta na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje wpisanie przez Dziekana oceny niedostatecznej w indeksie.
 10. W uzasadnionych wypadkach Dziekan może przywrócić termin egzaminu studentowi, który nie przystąpił do niego zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od ustania przyczyny nieprzystąpienia do egzaminu. 

 § 3

Zaliczenia i egzaminy poprawkowe oraz komisyjne

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział studenta w przewidzianych planem studiów zajęciach dydaktycznych, uzyskanie pozytywnych ocen z prac objętych tymi zajęciami oraz złożenie egzaminu, jeśli jest przewidziany w programie studiów.
 2. Po otrzymaniu na zaliczeniu/egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo podejścia do jednego zaliczenia/egzaminu poprawkowego z każdych zajęć dydaktycznych przewidzianych planem studiów. Zaliczenie/egzamin poprawkowy nie może odbyć się wcześniej niż po 7 dniach od terminu pierwszego zaliczenia/egzaminu lub od dnia ogłoszenia wyników w przypadku zaliczenia/egzaminu pisemnego. Prowadzący zajęcia może odmówić prawa do zaliczenia poprawkowego tym studentom, którzy przekroczyli ustalony limit dopuszczalnych nieobecności i nie przedłożyli pisemnego usprawiedliwienia wskazującego ważne przyczyny absencji (np. choroba) oraz tym, którzy nie wykonali prac objętych danymi zajęciami. W sytuacjach spornych głos rozstrzygający należy do Dziekana.
 3. Na wniosek studenta zgłaszającego zastrzeżenia co do bezstronności nauczyciela akademickiego lub sposobu przeprowadzenia egzaminu Dziekan może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta, który nie uzyskał wymaganych zaliczeń zajęć dydaktycznych bądź otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego.
  Z wnioskiem o zarządzenie komisyjnego zaliczenia/egzaminu może również wystąpić
  w uzasadnionych wypadkach nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z określonego przedmiotu.
 4. Wniosek o komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności powinien być złożony w ciągu trzech dni od daty zaliczenia lub egzaminu poprawkowego.
 5. Komisyjne zaliczenie lub egzamin odbywa się w terminie do 10 dni od złożenia wniosku.
 6. Komisyjne zaliczenie lub egzamin odbywa się przed komisją, w której skład wchodzą: 

a)      Dziekan (kierownik studiów doktoranckich w wypadku doktorantów) jako przewodniczący,

b)      egzaminator przeprowadzający poprzedni egzamin lub nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, z których student nie otrzymał zaliczenia,

c)      drugi specjalista z zakresu objętego egzaminem lub zaliczeniem albo specjalista
z przedmiotu pokrewnego,

d)     swego przedstawiciela może wydelegować samorząd studencki (samorząd doktorantów w wypadku doktorantów); przedstawiciel samorządu uczestniczy
w egzaminie/zaliczeniu komisyjnym, chyba że student zdający egzamin /uzysku-jący zaliczenie wyrazi sprzeciw.

e)      Ustalona komisyjnie ocena z zaliczenia/egzaminu jest ostateczna. 

 § 4

System ECTS

 1. Indywidualne osiągnięcia studenta są oceniane również w systemie punktowym, opracowanym przez Radę Wydziału w oparciu o standardy Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów.
 2. Punkty są przyporządkowane wszystkim przedmiotom/modułom występującym w progra-mie kształcenia, które podlegają ocenie. 
 3. Warunkiem uzyskania punktów przypisanych danemu przedmiotowi/modułowi jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia potwierdzone zaliczeniem na ocenę co najmniej 3,0 każdej z form zajęć przewidzianej w planie studiów dla tego przedmiotu/modułu.
 4. Zastosowanie systemu punktów ECTS wykorzystywane jest przy rozliczaniu studentów wyjeżdżających na uczelnie krajowe i zagraniczne, omówione zostało to w procedurze „Przenoszenie osiągnięć”.

 Oceny ECST

 

Oceny UMCS

 

Symbol

Nazwa

Definicja wspólna

Nazwa

Symbol

A

Celujący

wybitne osiągnięcia (wyniki) z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów

bardzo dobry

5

B

bardzo dobry

powyżej pewnego standardu, z pewnymi błędami

dobry+

4,5

C

Dobry

generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

dobry

4

D

Zadowalający

zadowalający, ale ze znaczącymi (istotnymi) brakami

dostateczny+

3,5

E

Dostateczny

praca (wyniki) spełnia minimalne kryteria

dostateczny

3

F

Niedostateczny

punkt będzie można przyznać, gdy student gruntownie powtórzy całość materiału

niedostateczny

2

 Tabela: Skala ocen

 § 5

Dokumentowanie ocen

 1. Nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot kończący się zaliczeniem lub egzaminem
  w formie pisemnej zobowiązany jest do archiwizacji przez co najmniej trzy lata prac zaliczeniowych (egzaminacyjnych). Dotyczy to również prac pisemnych, esejów, testów
  i zagadnień egzaminacyjnych na egzaminy ustne.
 2. Zaliczenie każdej formy zajęć przedmiotu/modułu wraz z oceną wystawioną według obowiązującej skali jest wpisywane przez prowadzącego nauczyciela akademickiego do dokumentów przebiegu studiów: karty okresowych osiągnięć i indeksu studenta.
 3. Nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot/moduł kończący się zaliczeniem bądź egzaminem jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego protokołu i złożenia go niezwłocznie po zakończeniu egzaminu (zaliczenia) w Dziekanacie.
 4. Protokół powinien zostać zwrócony do Dziekanatu najpóźniej w ostatnim dniu sesji zaliczeniowej.

 § 6

System premiowania najlepszych studentów

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXII – 39.3/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu studiów (Załącznik do Uchwały Nr XXII –39.3/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r.: Regulamin studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie, par. 14) za szczególnie wyróżniającą się postawę i bardzo dobre wyniki w nauce student może otrzymać:

a)      stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,

b)      stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

c)      nagrodę pieniężną,

d)     list gratulacyjny,

e)      pochwałę wpisaną do indeksu.

 1. Zasady i tryb przyznawania stypendium ministra i stypendium Rektora określają odrębne regulaminy. Nagrodę pieniężną, list gratulacyjny, pochwałę wpisaną do indeksu przyznaje Dziekan. Osoby sprawujące opiekę naukową lub organizacyjną nad studentem mogą kierować do Dziekana odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem.
 2. Rada Wydziału Politologii i Dziennikarstwa może ustalić inne formy wyróżnienia studentów Wydziału. Osoby sprawujące opiekę naukową lub organizacyjną nad studentem mogą kierować do Rady WPiD wnioski o przyznanie tego rodzaju wyróżnień. Wniosek musi uzyskać akceptację Dziekana.
 3. Zgodnie ze Statutem UMCS, student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wykazujący się dobrymi wynikami w nauce może pełnić funkcję stażysty. Rektor może przyznać stypendium stażowe na wniosek Rady Wydziału. Wysokość stypendium stażowego nie przekracza 40% wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Z podaniem do Rady Wydziału o wszczęcie odpowiedniej procedury występują kierownicy wydziałów za pośrednictwem Prodziekana do Spraw Studenckich. Stypendium stażowe podlega zwrotowi, jeżeli stażysta nie ukończy studiów w terminie określonym
  w regulaminie studiów.
 4. Formę premiowania stanowią konkursy na najlepszego studenta UMCS oraz poszczególnych wydziałów.
 5. Formą premiowania są konkursy na najlepszego absolwenta na szczeblu Uniwersytetu oraz na poszczególnych wydziałach.

 § 7

Zasady przyznawania stypendiów Rektora dla najlepszych studentów

Zgodnie zarządzeniem Rektora UMCS nr 46/2012 z dnia 3 października 2012 r.(Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uszczegółowienie: Zał. Nr 5: Zasady przyznawania stypendiów Rektora dla najlepszych studentów w r. akadem. 2012/2013, par. 16):

 1. Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 2. Stypendium Rektora może otrzymać nie więcej niż 10 % studentów danego kierunku studiów. Listy rankingowe zaokrągla się w ten sposób, aby liczba otrzymujących stypendium Rektora nie przekroczyła 10 % studentów danego kierunku studiów.
 3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.
 4. Prodziekan do spraw studenckich  kieruje do Rektora podanie z uzasadnieniem o przyznanie stypendium Rektora.

 § 8

System premiowania wyróżniających się absolwentów

 1. Na wniosek Dziekana WP, najlepsi absolwenci mogą zostać wyróżnieni medalem lub dyplomem uznania przez Rektora. Wniosek składa promotor do akceptacji Dziekana. Wyróżnieni przez Rektora dyplomem uznania mogą zostać absolwenci, których średnia ocen wynosi nie mniej niż 4,75.
 2. Kierownicy zakładów mogą wystawiać opinie, zaświadczenia
  i rekomendacje wyróżniającym się absolwentom. Dokumenty takie są wystawiane na wniosek absolwenta. Dokumenty mogą poświadczać osiągnięcia, postawy i typy aktywności społecznej, naukowej i artystycznej w czasie studiów.
 3. Najlepsi absolwenci mogą ubiegać się o umorzenie części kredytu lub pożyczki studenckiej zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2013 Rektora UMCS. 

 § 9

Nadzór na procesem premiowania

Realizacja zasad związanych z system premiowania najlepszych absolwentów jest przedmiotem nadzoru ze strony kierownika zakładu oraz Dziekana stosownie do zakresu ich uprawnień.  

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188). http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/41/15415/Dz._U._Nr_201__poz._1188.pdf
 2. Uchwała Nr XXII –39.3/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu studiów http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/Nr.39.3.12.Regulamin.studiow.pdf
 3. Załącznik do Uchwały Nr XXII –39.3/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. Regulamin Studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/Zalacznik.do.Uchwaly.Nr.39.3.12.Re gulamin.studiow.pdf
 4. Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Załącznik do uchwały Nr XXII –39.4/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r.) http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2012/Zalacznik.do.Uchwaly.Nr.39.4. 12.REGULAMIN.STUDIoW.DOKTORAN%E2%80%A6.pdf · UCHWAŁA Nr XXIII – 11.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wytycznych do projektowania efektów kształcenia, programów kształcenia i planów studiów oraz uruchamiania nowych kierunków studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/UCHWAlA.Nr.XXIII-.11.6.pdf
 5. Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/Zalacznik.do.95-2013.pdf
 6. Uchwała Nr XXII – 39.3/12 Senatu UMCS z dn. 25 kwietnia 2012r. – Załącznik – Regulamin studiów w UMCS w Lublinie - § 14 – studenci, absolwenci: http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/Nr.39.3.12.Regulamin.studiow.pdf
 7. Załącznik do 39.3.12 Regulamin Studiów http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2012/Zalacznik.do.Uchwaly.Nr.39.3. 12.Regulamin.studiow.pdf
 8. Zarządzenie Rektora UMCS Nr 46/2012 z dn. 3 października 2012r. – Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UMCS, § 16 III c, Stypendium Rektora:  http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2012/46-2012.pdf Załącznik do 46/2012 REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA  I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ  obowiązujący od dnia 1 października 2012 r.