Obowiązki pracownika dziekanatu oraz pracownika szkoły doktorskiej w zakresie EL

Obowiązki pracownika administracji wydziałowej oraz szkoły doktorskiej w zakresie EL

(§4 Regulaminu)

1. Pracownicy administracji wydziałowej oraz pracownicy szkoły doktorskiej są zobowiązani do:

 1. stosowania się do zaleceń instrukcji stanowiskowej dla aplikacji USOS w zakresie EL,
 2. uczestniczenia w kursach z obsługi aplikacji USOS w zakresie EL, a w szczególności
  w indywidualnym szkoleniu dla nowo zatrudnionych pracowników,
 3. przedłużania ważności EL (hologramy),
 4. unieważniania EL,
 5. utrzymywania danych w USOS zgodnie ze stanem faktycznym,
 6. niezwłocznego odsyłania administratorom USOS formularzy dotyczących pokwitowania ilościowego blankietów EL przekazanych przez administratorów USOS,
 7. niezwłocznego przekazywania administratorom USOS poprawnie wypełnionych formularzy dotyczących wydania duplikatu EL,
 8. niezwłocznego zgłaszania administratorom USOS problemów technicznych z przedłużeniem EL – opis stosownych procedur znajduje się w §10,
 9. wyjaśniania problemów związanych  z EL zgłaszanych przez  studentów i doktorantów
  (w tym sprawdzenie poprawności zdjęć, kompletności danych oraz dokonanych opłat) – opis stosownych procedur znajduje się w §9,
 10. zgłaszania szczególnych przypadków, które wymagają wyjaśnienia, administratorom USOS – opis stosownych procedur znajduje się w §9,
 11. zgłaszanie administratorowi USOS unieważnienia EL, które blokowały wydruk nowych EL zamówionych w systemie IRK, niezwłocznego unieważniania legitymacji, które nie powinny być aktywne, w szczególności w przypadku ukończenia studiów, uprawomocnienia się skreślenia studenta/doktoranta itp.,
 12. deponowania EL w kartotekach (teczkach) użytkowników EL, którzy utracili status studenta/doktoranta, z zastrzeżeniem procedur opisanych w §13 oraz §14.