O Szkołach Doktorskich UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jesteśmy instytucją głęboko zakorzenioną w regionie, gdzie od 75 lat pełnimy funkcję kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosimy istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 241 tys. absolwentów a wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w dniu 24 kwietnia 2019 r. Rektor UMCS powołał do życia trzy Szkoły Doktorskie: Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych, Szkołę Doktorską Nauk Społecznych i Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prowadzona jest wspólnie z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach oraz Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Szkoły doktorskie kształcą doktorantów odpowiednio w dziedzinie nauk humanistycznychi i dziedzinie sztuki, w dziedzinie nauk społecznych oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczychi i dziedzinie nauk rolniczych.

Pierwsi doktoranci rozpoczęli kształcenie w dniu 1 października 2019 roku.

Szkoły Doktorskie stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości akademickiej w nauczaniu i badaniach i aby służyć społecznościom lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Cenimy doktorantów, wykładowców i pracowników z różnych środowisk zaangażowanych w tworzenie atmosfery zaufania i szacunku, charakteryzującej się bogatą różnorodnością ludzi i pomysłów.

O pracach nad tym projektem, zasadach rekrutacji do szkół, ich programach i ocenach doktorantów mówi dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. - Prorektor UMCS ds. Kształcenia.